a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering

 NoteRegnskap 2018Rev. bud. 2018Vedtatt bud. 2018Regnskap 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom30000
Andre salgsinntekter -15 605000
Overføringer med krav til motytelse 1 114 203011 925 000-393 802
Kompensasjon for merverdiavgift 7 239 1445 210 5005 210 500-5 646 658
Statlige overføringer30000
Andre overføringer 167 000000
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter 8 504 7415 210 50017 135 500-6 040 460
Lønnsutgifter21 154 29100667 905
Sosiale utgifter2340 55600197 052
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 31 362 24648 325 500100 821 50039 965 774
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon31 899 015000
Overføringer 7 238 789005 646 658
Renteutgifter og omkostninger 0000
Fordelte utgifter 0000
Sum utgifter 41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Avdrag på lån37 606 081003 914 023
Utlån 12 815 0000010 269 000
Kjøp av aksjer og andeler 843 76400769 083
Dekning av tidligere års udekket100000
Avsatt til ubundne investeringsfond 0001 150 000
Avsatt til bundne investeringsfond 0000
Sum finansieringstransaksjoner 21 264 8450016 102 106
Finansieringsbehov 54 755 00043 115 00083 686 00056 539 036
Bruk av lån 36 585 09435 045 00076 536 000-50 691 005
Salg av aksjer og andeler3102 720000
Mottatte avdrag på utlån38 756 08100-5 064 023
Overført fra driftsbudsjettet10920 000920 0000-15 008
Bruk av tidligere års udisponert100000
Bruk av disposisjonsfond10250 000250 000250 0000
Bruk av bundne driftsfond 0000
Bruk av ubundne investeringsfond106 900 0006 900 0006 900 000-769 000
Bruk av bundne investeringsfond101 241 104000
Sum finansiering 54 755 00043 115 00083 686 000-56 539 036
Udekket (+)/udisponert (-) 0000
Last ned tabelldata (Excel)