a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8 Tekniske tjenester

ENØK prosjekter

Flere enøk prosjekter ble startet opp i 2017 hvor de fleste ble gjennomført i 2018 og det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av første halvdel i 2019.

Les mer

4 Fellestjenester

Lavt sykefravær

Rennesøy kommune hadde i 2018 et sykefravær på 5,2 %, en nedgang fra 5,4 % i 2017.

Les mer

3 Økonomisk resultat

Positivt netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjorde 2,9 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -1,2 %.

Les mer

2 Politisk styring

Politisk sammensetning

Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg.

Les mer

4 Fellestjenester

Organisasjonsutvikling

Konseptet «Onsdagstimen» fikk også i 2018 gode tilbakemeldinger og er innarbeidet, sammen med lederforum, som en viktig arena for intern-/hverdagslæring.

Les mer

5 Oppvekst og læring

God barnehage- og skolekapasitet

Per i dag viser barnetallene at kommunen utnytter respektivt 64 % og 65 % av tilgjengelig kapasitet i skolene og barnehagene.

Les mer

1 Innledning

Nye Stavanger

I 2018 har arbeidet med å etablere nye Stavanger vært toneangivende og ressurskrevende for Rennesøy kommune. Arbeidet er viktig for å få en smidig overgang til ny organisasjon og flere tjenester er allerede harmonisert med Stavanger kommune.

Les mer

1 Innledning

Stabilt befolkningstall

Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 2 innbyggere til 4 847 i 2018. Fødselsoverskuddet var positivt med 28 nye innbyggere, mens kommunen hadde nettoutflytting av 30 innbyggere.

Les mer

8 Tekniske tjenester

Kunstgressbane Mosterøy

Grusbanen ved Mosterøy Skole ble i 2018 bygget om til en kunstgressbane

Les mer

8 Tekniske tjenester

Flere utbygginger

Arbeid med rehabilitering av Bru barnehage ble ferdigstilt sommeren 2018. Arbeidet innbefattet en totalrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv.

Les mer

3 Økonomisk resultat

God økonomistyring i tjenesteområdene

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 297,6 mill. i 2018. Driften i 2018 ga et positivt avvik på kr 7,4 mill.

Les mer

5 Oppvekst og læring

Gode resultater på nasjonale prøver

Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Les mer

5 Oppvekst og læring

Språkløyper

Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret.

Les mer

2 Politisk styring

Klagenemnd og Klientutvalg avviklet

Klagenemnda og Klientutvalget ble avviklet i starten på 2018 og formannskapet overtok saksbehandlingen.

Les mer

7 Kultur og samfunn

Kommuneplan

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel. Sammen med reguleringsplan for bofelleskapet på Eltarvåg, samt arbeid med mulighetsstudie og utvikling av Vikevåg sentrum.

Les mer

6 Helse og velferd

Lav arbeidsledighet

I løpet av 2018 har Rennesøy, som resten av Rogaland, opplevd en nedgang i antall arbeidsledige. I januar var antallet helt ledige 2,8 % mens antallet var gått ned til 2,0 % i desember 2018.

Les mer

5 Oppvekst og læring

Kulturskolen

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar, messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.

Les mer

6 Helse og velferd

Handlingsplan for Folkehelse

Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018 ble vedtatt i kommunestyret 3. mai. Spesifikke områder som har blitt viet ekstra oppmerksomhet, er integreringstiltak rettet mot fremmedspråklige, ernæringsfokus for barn i barnehage og SFO, aktivitet i eldreliv, samt å skape møteplass for befolkningen på Rennesøydagen. Utover dette ble det også rettet oppmerksomhet på alkoholvaner og holdninger til alkoholbruk blant voksne gjennom en kampanje.

Les mer

7 Kultur og samfunn

Integrering og tidlig innsats

Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge

Les mer

1 Innledning

Bedre resultat enn ventet

Det budsjetterte netto driftsresultatet var på -1,2 %. Bedre skatteutvikling enn antatt og tildeling av havbruksmidler førte imidlertid til at en forventning om et negativt netto driftsresultat snudde til et positivt driftsresultat på 2,9 % ved årsslutt.

Les mer

9 KOSTRA nøkkeltall

Befolkningstallet er 4 847 per 31.12.2018

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2018 endte på null prosent, noe opp fra -0,9 % i 2017.

Les mer

3 Økonomisk resultat

Nye investeringer

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 42 mill., herav om lag kr 15,3 mill. i investeringer er knyttet til skole- og barnehagelokaler og kr 5 mill. gjelder botilbud på institusjon samt ny teknologi. Investeringer i vann og avløp utgjør kr 2,6 mill. i 2018.

Les mer