a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

9.1 Innledning

Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen1 fra 2018. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 4222 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 60 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS3. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema.