a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Befolkningstallet er 4 847 per 31.12.2018

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2018 endte på null prosent, noe opp fra -0,9 % i 2017.

Les mer

9 KOSTRA nøkkeltall

9.1 Innledning

Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen1 fra 2018. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 4222 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 60 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS3. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema.

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2018 endte på null prosent, noe opp fra -0,9 % i 2017. Befolkningstallet er 4 847 per 31.12.2018. Kommunen har en relativt ung befolkning, men opplever at andelen 0 – 5 år (7,7 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,6 %) er fallende og er ikke lenger blant topp ti av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen i denne aldersgruppen. I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy nest høyest andel (16,1 % mot gjennomsnittet på 13,4 %). I aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 53,9 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 11,2 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen og gjennomsnittet i Rogaland er på 12,7 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Behovsprofil 2017Rennesøy 2017RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2018         
Folkemengde i alt4 8494 84711 0533 15011 899134 037192 553475 6544 647 141 
Andel kvinner48,548,949,447,34949,949,0 49,349,5 
Andel menn51,551,150,652,75150,151,0 50,750,5 
Andel 0 åringer1,11,11,20,71,21,10,9 1,2 1,0 
Andel 1-5 år7,26,66,877,96,15,1 6,5 5,6 
Andel 6-15 år15,716,114,213,214,712,311,8  13,412,3 
Andel 16-18 år4,44,54,444,33,53,8  3,83,7 
Andel 19-24 år6,96,58,36,97,68,37,0  7,87,6 
Andel 25-66 år53,95452,652,854,756,551,8  54,654,0 
Andel 67-79 år7,98,28,910,77,48,813,8  9,211,3 
Andel 80 år og over2,92,93,74,62,23,45,7  3,54,4 
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere10,910,7 12,77,912,1 11,9 8,8 11,6 9,9 
Døde per 1000 innbyggere3,74,9 4,58,65,2  6,310,5 6,4 8,0
Innflytting per 1000 innbyggere43,543,3 58,441,950,5 59,6 45,6 23,6 54,4 
Utflytting per 1000 innbyggere59,649,5 59,256,254,7  58,448,6 24,4 51,0 
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen2,12,0 2,21,52,62,81,1 2,51,5 
Tabell 9.1 Behovsprofil 2018
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 – 2018
Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2018

9.3 Lønnsutgifter

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofiltabell 9.1.

Lønnsutgifter 2018 i % av totale lønnsutgifterRennesøy 2017RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt RogalandGj.snitt landet unntatt Oslo
Lønn, adm., styring, fellesutgifter6,810,44,510,63,35,76,45,45,3
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet1,01,10,61,30,60,61,10,70,7
- herav lønn administrasjon6,15,85,59,14,86,66,95,86,0
- herav lønn fellesutgifter-0,33,5-1,60,2-2,1-1,5-1,6-1,1-1,4
Lønn, barnehage21,220,614,014,118,814,610,611,89,3
Lønn, grunnskoleopplæring30,129,027,228,431,125,822,827,425,4
Lønn, helse og omsorg26,127,735,839,030,534,444,838,041,9
Lønn, sosialtjenesten8,08,25,23,65,86,04,44,63,8
Lønn, barnevern0,00,05,70,02,84,01,43,23,1
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall0,60,51,81,12,12,01,92,11,8
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø1,81,31,51,61,72,01,71,91,8
Lønn, kultur2,72,23,41,42,33,62,23,12,7
Lønn, kirke0,00,00,00,00,20,00,00,10,0
Lønn, samferdsel0,70,10,30,00,30,90,30,60,8
Lønn, bolig0,20,00,40,00,20,70,30,50,5
Lønn, næring0,60,50,30,40,60,51,00,50,6
Lønn, brann og ulykkesvern1,20,00,00,00,00,01,50,71,5
          
Total1001001001001001009810099
Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Summen av andelene for utgifter til tjenesteområdene er ikke 100 % for noen av utgiftsbegrepene i denne tabellen. Dette skyldes blant annet at enkelte funksjoner enten inngår i flere av tjenesteområdene eller ikke inngår i i noe tjenesteområde grunnet omlegging i Kostra-strukturen.

 

9.4 Utvalgte nøkkeltall

Figur 9.3 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.7 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.8 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.9 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.10 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.11 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.12 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.14 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.15 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.16 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.17 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.18 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.19 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.20 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.21 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.22 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.23 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.24 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.25 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.26 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.27 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.28 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.29 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.30 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.31 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.32 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.33 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.34 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.35 Andel brukertilpassede enerom
Figur 9.36 Andel brukertilpassede enerom
Figur 9.37 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Figur 9.38 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Figur 9.39 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Figur 9.40 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere