a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver

  • Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg
  • Kostnadskalkulering av offentlige bygg og anlegg
  • Byggeledelse og prosjektledelse
  • Grunnforhandlinger, kjøp og salg av off. areal og eiendommer
  • Delta ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
  • Merkantil/økonomisk oppfølging av alle større bygge- og anleggsarbeider
  • Utbygging av byggefelt/kommunekontakt for private felt
  • Rehabilitering av kirker og kirkegårder

Ressurser utbygging
Utbygging har en prosjektleder i 100 % stilling. I tillegg ble det leid inn eksterne ressurser ved behov under hvert prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er formålstjenlig, brukt i enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2018

Rehabilitering av Bru Barnehage
Arbeid med rehabilitering av Bru barnehage ble ferdigstilt sommeren 2018. Arbeidet innbefattet en totalrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv.

Omsorgsboliger Eltarvåg
Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017.
Omreguleringsarbeid ble sluttført i 2018 basert på avvik påpekt fra Fylkesmannen i Rogaland. Det er kommet klager på omreguleringen og IG søknad som er videresendt for behandling til Fylkesmannen i 2018. Det forventes en avklaring på dette i løpet av første kvartal 2019.

Rehabilitering av omsorgsboliger
Det er oppgradert og rehabilitert 1 omsorgsleilighet i Vikevågveien i 2018.

ENØK prosjekter
Flere enøk prosjekter ble startet opp i 2017 hvor de fleste ble gjennomført i 2018 og det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av første halvdel i 2019. Tiltakene som er valgt ut og søkt om støtte til for gjennomføring fra Enova er beregnet til kr 16,6 mill. Det vil gi en forventet energibesparelse på ca 1,26 mill. kWh/år (30 % reduksjon fra dagens forbruk på disse byggene). Det er beregnet en besparelse for disse tiltakene på omtrent kr 1,45 mill./år.
Følgende prosjekter inngår i ENØK satsingen:
– Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter
– Rennesøy skole med flerbrukshall og basseng
– Bru barnehage
– Brannstasjonen
– Mosterøy skole + Mastrahallen
– Lagerhall Hausken
– Meieriet
– Østhusvik barnehage
– Legesenteret

Dette arbeidet inkluderte også etableringen av en solcelleløsning på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter med batteri back-up som i tillegg til å redusere energiforbruket med bruk av solenergi har gitt muligheter til å redusere energikostnader med kutting av energitoppene. Dette anlegget gir også reservestrøm til sykehjemmets kritiske områder ved strømbortfall.

Kunstgressbane på Mosterøy
Grusbanen ved Mosterøy Skole ble i 2018 bygget om til en kunstgressbane

Rehabilitering av Fjøløy Fort
Befalsforlegning og Overnattingshytten som regnes å være fra hhv. 1953 og 1954, blir rehabilitert gjennom tekniske og bygningsmessige oppgraderinger både innvendig og utvendig. Dette arbeidet startet opp i 2018 og forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2019.

Generelt
Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne definere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for kommunens prosjekt til politisk behandling.