a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.4.4 Andre aktiviteter

I 2018 har også følgende arbeid blitt gjennomført
• Vinterdrift
• Kantslått
• Diverse grøfterens
• Etablering av kantstein i felt på Haugvaldstad for bedre håndtering av overvann
• Utbedring av skade i Hauskenveien
• Utskifting av kantstein ved sykehjemmet i Vikevåg
• Tømming av sandfangkummer
• Soping av kommunale veier
• Søknad om sykkelparkeringer på Askje og i Vikevåg. Statlig ordning for å tilrettelegge for bruk av sykkel til kollektivknutepunkter.

Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på Austre Åmøy som en del av arbeidet med kommunesammenslåingen.

Prosjekter

Følgende prosjekter er det blitt arbeidet med i 2018:

  • Gang- og sykkelvei på Sokn: Fullføring av grunnerverv, anbudsutlysning og klargjøring for oppstart av anleggsarbeidene. Bygging starter ca. 1. februar 2019.
  • Veilysprosjekter langs Sørbøveien: I forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å overta veilys langs fylkesveier har Rennesøy kommune bedt vegvesenet vurdere overtakelse av disse prosjektene.
  • Fortau fra Vikevåg sentrum til sykehjemmet: Utarbeidet ny reguleringsplan som følge av utfordring knyttet til grunnerverv. Grunnerverv ble fullført desember 2018.
  • Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Østhusvik og Hanasand: Plan ble førstegangsbehandlet våren 2018. Arkeologiske registreringer gjennomført høst 2018. Forventes ferdigbehandlet vinter/vår 2019.
  • Reguleringsplan for veiutvidelse av FV 574 Østhusvikveien: Arkeologiske registreringer gjennomført høst 2018. Plan kommer til førstegangsbehandling vår 2019.
  • Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Nye Stavanger kommune fikk i 2017 midler til utarbeidelse av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy. Stavanger kommune har ansvaret for reguleringsplan. Rennesøy kommune deltar i prosjektgruppen og gir innspill til arbeidet.
  • Utbedring av kommunale kaier: Prosjektet påbegynt i 2018. Hovedtyngden av arbeidene gjennomføres vinter/vår 2019.
  • Utbedring av natursteinmur i Breivik, Vestre Åmøy: Startet prosjektering 2018. Videreføres i 2019.
  • Utskifting av kvikksølvholdige veilysarmaturer: Lyse har gjort mye arbeid i 2018 og skal sluttføres i 2019.