a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Kunstgressbane Mosterøy

Grusbanen ved Mosterøy Skole ble i 2018 bygget om til en kunstgressbane

Les mer

Flere utbygginger

Arbeid med rehabilitering av Bru barnehage ble ferdigstilt sommeren 2018. Arbeidet innbefattet en totalrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv.

Les mer

ENØK prosjekter

Flere enøk prosjekter ble startet opp i 2017 hvor de fleste ble gjennomført i 2018 og det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av første halvdel i 2019.

Les mer

8 Tekniske tjenester

8.1 Innledning

Teknisk avdeling har det overordnede ansvaret for områdene Utbygging, Drift og vedlikehold, Renhold, Vei og Beredskap.

Stillingsresursene for avdelingen i 2018 var:

Antall årsverk2018
Drift6,8
Renhold16,5
Vei2,5
Utbygging1,0
Totalt26,8
Tabell 8.1 Antall årsverk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

8.2 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har ansvar for alle kommunale bygg/anlegg og veivedlikehold. Kommunal bygningsmasse utgjør nå i overkant av 37 000 m2.

I tillegg har enheten vedlikeholdsansvar for i overkant av 45 000 m2 offentlige områder med parker, plener og friområder.

8.2.1 Vaktmester tjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2018 er på 40 000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2018 har vært:

 1. Beredskap og skallsikring
 2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg
 3. Vedlikehold, Garantier og reklamasjoner
 4. Service, Reparasjoner og Rammeavtaler
 5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitet- og ressursutfordringer.

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2017 er 37 000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og ble iverksatt i 2018. Sykefraværet har steget fra 7,5 % i 2017 til 12,6 % i 2018. I 2018 gjennomførte 7 renholdere den skriftlige delen i fagbrevet. To renholdere har gjennomført og mottatt sitt fagbrev i 2018 og det forventes at flere vil avholde fagprøven i løpet av 2019.

8.4 Vei

8.4.1 Trafikksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i trafikksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2017, og vedtatt i Kommunestyret 14. desember. Følgende tiltak fikk høyest prioritet i 2018:
• Forlengelse av veilys langs FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg mot Nordbø / Ertenstein
• Veilys fra kryss Sørbøveien x E39 mot grendahuset
• Fortau langs Hegrebergveien, fra rundkjøring til kaien

8.4.2 Asfaltering

Følgende veier er asfaltert i 2018:
• Skulebakken
• Vodlaveien
• Vikekleiva
• Bruveien (kommunal del)
• Hegglandslia
• Gangvei Skorpefjell (som følge av overvannsproblemer)

8.4.3 Ferister

Det ble skiftet ferist på Reianes. I tillegg ble det fjernet tre ferister på Bruveien (kommunal del).

8.4.4 Andre aktiviteter

I 2018 har også følgende arbeid blitt gjennomført
• Vinterdrift
• Kantslått
• Diverse grøfterens
• Etablering av kantstein i felt på Haugvaldstad for bedre håndtering av overvann
• Utbedring av skade i Hauskenveien
• Utskifting av kantstein ved sykehjemmet i Vikevåg
• Tømming av sandfangkummer
• Soping av kommunale veier
• Søknad om sykkelparkeringer på Askje og i Vikevåg. Statlig ordning for å tilrettelegge for bruk av sykkel til kollektivknutepunkter.

Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på Austre Åmøy som en del av arbeidet med kommunesammenslåingen.

Prosjekter

Følgende prosjekter er det blitt arbeidet med i 2018:

 • Gang- og sykkelvei på Sokn: Fullføring av grunnerverv, anbudsutlysning og klargjøring for oppstart av anleggsarbeidene. Bygging starter ca. 1. februar 2019.
 • Veilysprosjekter langs Sørbøveien: I forbindelse med at Statens vegvesen ønsker å overta veilys langs fylkesveier har Rennesøy kommune bedt vegvesenet vurdere overtakelse av disse prosjektene.
 • Fortau fra Vikevåg sentrum til sykehjemmet: Utarbeidet ny reguleringsplan som følge av utfordring knyttet til grunnerverv. Grunnerverv ble fullført desember 2018.
 • Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Østhusvik og Hanasand: Plan ble førstegangsbehandlet våren 2018. Arkeologiske registreringer gjennomført høst 2018. Forventes ferdigbehandlet vinter/vår 2019.
 • Reguleringsplan for veiutvidelse av FV 574 Østhusvikveien: Arkeologiske registreringer gjennomført høst 2018. Plan kommer til førstegangsbehandling vår 2019.
 • Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Nye Stavanger kommune fikk i 2017 midler til utarbeidelse av reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy. Stavanger kommune har ansvaret for reguleringsplan. Rennesøy kommune deltar i prosjektgruppen og gir innspill til arbeidet.
 • Utbedring av kommunale kaier: Prosjektet påbegynt i 2018. Hovedtyngden av arbeidene gjennomføres vinter/vår 2019.
 • Utbedring av natursteinmur i Breivik, Vestre Åmøy: Startet prosjektering 2018. Videreføres i 2019.
 • Utskifting av kvikksølvholdige veilysarmaturer: Lyse har gjort mye arbeid i 2018 og skal sluttføres i 2019.

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver

 • Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg
 • Kostnadskalkulering av offentlige bygg og anlegg
 • Byggeledelse og prosjektledelse
 • Grunnforhandlinger, kjøp og salg av off. areal og eiendommer
 • Delta ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
 • Merkantil/økonomisk oppfølging av alle større bygge- og anleggsarbeider
 • Utbygging av byggefelt/kommunekontakt for private felt
 • Rehabilitering av kirker og kirkegårder

Ressurser utbygging
Utbygging har en prosjektleder i 100 % stilling. I tillegg ble det leid inn eksterne ressurser ved behov under hvert prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er formålstjenlig, brukt i enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2018

Rehabilitering av Bru Barnehage
Arbeid med rehabilitering av Bru barnehage ble ferdigstilt sommeren 2018. Arbeidet innbefattet en totalrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og installert vannbåren varme i alle gulv.

Omsorgsboliger Eltarvåg
Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017.
Omreguleringsarbeid ble sluttført i 2018 basert på avvik påpekt fra Fylkesmannen i Rogaland. Det er kommet klager på omreguleringen og IG søknad som er videresendt for behandling til Fylkesmannen i 2018. Det forventes en avklaring på dette i løpet av første kvartal 2019.

Rehabilitering av omsorgsboliger
Det er oppgradert og rehabilitert 1 omsorgsleilighet i Vikevågveien i 2018.

ENØK prosjekter
Flere enøk prosjekter ble startet opp i 2017 hvor de fleste ble gjennomført i 2018 og det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av første halvdel i 2019. Tiltakene som er valgt ut og søkt om støtte til for gjennomføring fra Enova er beregnet til kr 16,6 mill. Det vil gi en forventet energibesparelse på ca 1,26 mill. kWh/år (30 % reduksjon fra dagens forbruk på disse byggene). Det er beregnet en besparelse for disse tiltakene på omtrent kr 1,45 mill./år.
Følgende prosjekter inngår i ENØK satsingen:
– Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter
– Rennesøy skole med flerbrukshall og basseng
– Bru barnehage
– Brannstasjonen
– Mosterøy skole + Mastrahallen
– Lagerhall Hausken
– Meieriet
– Østhusvik barnehage
– Legesenteret

Dette arbeidet inkluderte også etableringen av en solcelleløsning på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter med batteri back-up som i tillegg til å redusere energiforbruket med bruk av solenergi har gitt muligheter til å redusere energikostnader med kutting av energitoppene. Dette anlegget gir også reservestrøm til sykehjemmets kritiske områder ved strømbortfall.

Kunstgressbane på Mosterøy
Grusbanen ved Mosterøy Skole ble i 2018 bygget om til en kunstgressbane

Rehabilitering av Fjøløy Fort
Befalsforlegning og Overnattingshytten som regnes å være fra hhv. 1953 og 1954, blir rehabilitert gjennom tekniske og bygningsmessige oppgraderinger både innvendig og utvendig. Dette arbeidet startet opp i 2018 og forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2019.

Generelt
Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne definere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for kommunens prosjekt til politisk behandling.

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap var i 2018 å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse og oppdatere beredskapsplanen. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.