a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.4 VAR avdeling

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver
Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell og synergieffekter oppnås. VAR-ansvarlig har ansvar for forvaltningen av VAR tjenestene i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. I tillegg har en saksbehandler, som benyttes sammen med Stavanger kommune, jobbet 50 % på forvaltning hos Rennesøy kommune.

I 2018 har driftsavdelingen utført arbeid på VA-anlegg som rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking, planlagt forebyggende vedlikehold samt utbedret akutt skade på anlegg, deltatt på beredskapsøvelser, gjennomført utbedringer ved svikt i driftskontrollanlegg og IKT-systemer, og skaffet til veie nødvann/ krisevann i ulike situasjoner.

7.4.1 Avløp

Slamtømming ble gjennomført for private slamavskillere på Rennesøy i høsten 2018 og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. Det er firmaet JTR Gruppen AS som står for tømmingen.

7.4.2 Renovasjon

Rennesøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Renovasjonen IKS og Stavanger kommune om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast.

Rennesøy har en interkommunal avtale om tømming av nedgravde containere på Skorpefjell, Tusseberg og Smedatunet. Ordningen fungerer bra.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

Driftsavdelingen, i samarbeid med Renovasjonen IKS har ansvar for utlevering av beholdere ved innflytting i nye boliger og ved utskifting av beholdere. Det benyttes lokal frivillig organisasjon ved utlevering av tømmekalender, poser etc.

7.4.3 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Dette er et omfattende arbeid. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging av investeringstiltak, ROS-analyser, revidering av beredskapsplaner.