a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har flere ansvarsområder:
• Plan har ansvar for arealplaner, både private og kommunale
• Byggesak behandler søknader om tiltak og fører tilsyn
• Geodata sørger bl.a. for at kommunen har et oppdatert og funksjonelt kartverktøy som gir grunnlag for effektiv planlegging og saksbehandling
• Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2018 hatt til sammen syv hele fagstillinger til rådighet. Personal- og økonomiansvaret for avdelingen ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Begge årsverkene på fagområdet har vært besatt i hele 2018, men med delvis permisjon i en stilling. En stilling har også funksjon som fagleder for Plan og forvaltning.

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel. Sammen med reguleringsplan for bofelleskapet på Eltarvåg, samt arbeid med mulighetsstudie og utvikling av Vikevåg sentrum.

7.2.2 Byggesak

Fagområdet har hatt krevende dispensasjonssaker, blant annet knyttet til tiltak i strandsonen og arealutnyttelse.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2018. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2018 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging som nevnt over.

Byggesaksavdelingen behandlet i 2018 89 søknader på 3-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 19 dager, og 59 søknader på 12-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 41 dager. I tillegg hadde avdelingen 57 dispensasjonssaker og 14 klagesaker.

I siste halvdel av 2018 ble det kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling. Avdelingen har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er prioritert gjennom hele året.

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv.

Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Grunnet avdelingens ressurssituasjon har fagområdet prioritert lovpålagte oppgaver, men samarbeid med ulike aktører har bidratt til gjennomføring av andre tiltak også. Også i 2018 har Rennesøy vært en av de kommunene som har fått mest kulturlandskapsmidler (SMIL midler). I samarbeid med Rennesøy og Finnøy turlag så er det nå merket ca. 4 km med turløyper på vestre Åmøy. For å fronte lokal mat og reiseliv er vi representert i Visit Utstein, Region Stavanger og Nordsjøveien.