a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Kommuneplan

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel. Sammen med reguleringsplan for bofelleskapet på Eltarvåg, samt arbeid med mulighetsstudie og utvikling av Vikevåg sentrum.

Les mer

Integrering og tidlig innsats

Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge

Les mer

7 Kultur og samfunn

7.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart – og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift inkl. bibliotek, frivillighetssentral og barne- og ungdomsarbeid, landbruk og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR som har ansvar for VAR- tjeneste i kommunen til kommunalsjefen. Gjennom sitt tverrfaglige fagmiljø har avdelingen et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har hatt følgende årsverk til disposisjon i 2018:

Antall årsverk2018
Kommunalsjef1
Plan og forvaltning7
Kultur5,2
Totalt13,2
Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

Tjenesteområdet inkluderer også VAR – området hvor IVAR IKS har ansvar for de kommunale tjenestene.

Det har vært vakanser og permisjon innenfor fagområdene i 2018, men vært etablert gode løsninger for å møte disse utfordringene. I tillegg til ordinær drift har medarbeiderne aktivt deltatt i tjenesteutviklingsprogram og prosjekter i regi av Nye Stavanger.

Også i 2018 har avdelingen hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med få ansatte på hvert fagområde er området sårbar når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider.

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har flere ansvarsområder:
• Plan har ansvar for arealplaner, både private og kommunale
• Byggesak behandler søknader om tiltak og fører tilsyn
• Geodata sørger bl.a. for at kommunen har et oppdatert og funksjonelt kartverktøy som gir grunnlag for effektiv planlegging og saksbehandling
• Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2018 hatt til sammen syv hele fagstillinger til rådighet. Personal- og økonomiansvaret for avdelingen ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Begge årsverkene på fagområdet har vært besatt i hele 2018, men med delvis permisjon i en stilling. En stilling har også funksjon som fagleder for Plan og forvaltning.

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel. Sammen med reguleringsplan for bofelleskapet på Eltarvåg, samt arbeid med mulighetsstudie og utvikling av Vikevåg sentrum.

7.2.2 Byggesak

Fagområdet har hatt krevende dispensasjonssaker, blant annet knyttet til tiltak i strandsonen og arealutnyttelse.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2018. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2018 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging som nevnt over.

Byggesaksavdelingen behandlet i 2018 89 søknader på 3-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 19 dager, og 59 søknader på 12-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 41 dager. I tillegg hadde avdelingen 57 dispensasjonssaker og 14 klagesaker.

I siste halvdel av 2018 ble det kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling. Avdelingen har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er prioritert gjennom hele året.

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv.

Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Grunnet avdelingens ressurssituasjon har fagområdet prioritert lovpålagte oppgaver, men samarbeid med ulike aktører har bidratt til gjennomføring av andre tiltak også. Også i 2018 har Rennesøy vært en av de kommunene som har fått mest kulturlandskapsmidler (SMIL midler). I samarbeid med Rennesøy og Finnøy turlag så er det nå merket ca. 4 km med turløyper på vestre Åmøy. For å fronte lokal mat og reiseliv er vi representert i Visit Utstein, Region Stavanger og Nordsjøveien.

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og ungdomsarbeid.

Det er satt av 5,2 årsverk til fagområdet. Det er rekruttert ny kulturformidler på biblioteket, samt ansatt kulturforvalter med spesielt ansvar for kulturminner.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane», og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester er det tilrettelagt for aktivitetstilbud og arrangement for hele befolkningen.

Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge. Ungdomsrådet har deltatt i ungdommens fylkesting, deltatt på samling med Nye Stavanger og de har jobbet med blant annet kommuneplan. Fritidsklubben har prøvd nye modeller og åpningstider og vil fortsette arbeidet for å finne en god løsning sammen med kommunens ungdommer. Fritidsklubben har en økende deltakelse. Det er økt aktivitet i øvingsfelleskapet.

Det er startet ett arbeid med formidling av natur og kulturmiljøet rundt Utstein kloster og Fjøløy fort for den kulturelle skolesekken.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen har også i 2018 hatt et spesielt fokus på folkehelsearbeidet og integrering. Blant annet gjennom å tilrettelegge for trimgruppene og aktivitetsdag for familier.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud. Også i 2018 har det vært mange arrangement på biblioteket som «Bok & kaffi» og barn i alle aldre har fått mulighet til å prøve laserkutter.

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn. Avdelingen har også arrangert Kulturuka og Rennesøydagen i samarbeid med lag og organisasjoner.

7.4 VAR avdeling

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver
Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell og synergieffekter oppnås. VAR-ansvarlig har ansvar for forvaltningen av VAR tjenestene i Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. I tillegg har en saksbehandler, som benyttes sammen med Stavanger kommune, jobbet 50 % på forvaltning hos Rennesøy kommune.

I 2018 har driftsavdelingen utført arbeid på VA-anlegg som rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking, planlagt forebyggende vedlikehold samt utbedret akutt skade på anlegg, deltatt på beredskapsøvelser, gjennomført utbedringer ved svikt i driftskontrollanlegg og IKT-systemer, og skaffet til veie nødvann/ krisevann i ulike situasjoner.

7.4.1 Avløp

Slamtømming ble gjennomført for private slamavskillere på Rennesøy i høsten 2018 og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. Det er firmaet JTR Gruppen AS som står for tømmingen.

7.4.2 Renovasjon

Rennesøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Renovasjonen IKS og Stavanger kommune om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast.

Rennesøy har en interkommunal avtale om tømming av nedgravde containere på Skorpefjell, Tusseberg og Smedatunet. Ordningen fungerer bra.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

Driftsavdelingen, i samarbeid med Renovasjonen IKS har ansvar for utlevering av beholdere ved innflytting i nye boliger og ved utskifting av beholdere. Det benyttes lokal frivillig organisasjon ved utlevering av tømmekalender, poser etc.

7.4.3 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Dette er et omfattende arbeid. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging av investeringstiltak, ROS-analyser, revidering av beredskapsplaner.

Oppsummering og utfordringer

Rekruttering og beholde spisskompetanse har vært, og vil fremdeles være en utfordring. Tjenesteområdet består av mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. I mindre fagmiljøer er det derfor utfordrende å opprettholde kontinuitet i forbindelse med oppsigelser, sykemeldinger, permisjoner og nyansettelser. Det er viktig å ta vare på medarbeiderne gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling.

Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et strategisk utviklingsfokus. Å sikre oppvekstmiljøet handler om å utvikle fysiske, sosiale og kulturelle verdier.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy vil framover ha høy prioritert. Balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet vil kunne bli krevende.