a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.5 Institusjon og hjemmetjenester

Helse- og omsorgstrappen er et viktig redskap i planlegging og prioritering av institusjons og hjemmetjenestene:

 • Trinn 1 – Helsefremmende tiltak
 • Trinn 2 – Forebyggende tiltak
 • Trinn 3 – Tjenester til hjemmeboende
 • Trinn 4 – Døgntilbud korttid i sykehjem
 • Trinn 5 – Døgntilbud via sykehjem langtids- eller heldøgns botilbud.

Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Aktivitetssenter
 • Hjemmesykepleie i omsorgsboliger
 • Hjemmesykepleie til øvrige innbyggere i kommunen
 • Hjemmehjelp/ praktisk bistand
 • Korttids- og rehabiliteringsavdeling (6 plasser, hvorav 0,5 sengeplass er forbeholde øyeblikkelig hjelp tjeneste)

Rennesøy kommune skal være en hjemmetjenesteorientert kommune, og jobber kontinuerlig med å tildele tjenester etter omsorgstrappen. I 2018 har man arbeidet videre med å være bevisst det å tildele riktig nivå på tjenestene, og det har vært fokus på kvalitet og innhold i tjenestene.

Dag og aktivitetstilbud til eldre er en viktig del av en helhetlig strategi for tidlig innsats. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et grep i forhold til tidlig innsats. Aktivitetssenteret er en tjeneste som er definert på de laveste trinnene i omsorgstrappen. Tidlig innsats og forebygging av behov for tyngre pleie og omsorgstjenester er et av hovedmålene for tjenesten. I 2018 var det i gjennomsnitt 20 brukere av senteret fordelt på 5 dager i uken med ulikt antall dager pr bruker. Aktivitetssenteret har aktiviteter innen kultur, utflukter, trim, erindring og ernæring, og samarbeider tett med frivillige og demensteamet.

Gjennom året har aktivitetssenteret samkjørt enkelte aktiviteter med Prestvågkafeen. Prestvågkafeen har åpent mandag til torsdag, og er et tilbud for både beboer i omsorgsboliger, besøkende og brukere av Fysioterapitjenesten. Det er et ønske at innbyggere i alle aldre skall besøke kafeen. Kommunen har en frivillighetskoordinator i 20 % stilling som veileder, rekrutterer og koordinerer frivillige som vil arbeide i kafeen. Samarbeid mellom kommune, frivillige, lag og organisasjoner er avgjørende for den aktiviteten man klarer å etablere i lokalsamfunnet. Målet til kafeen er å bidra til å redusere ensomhet og underernæring til kommunens innbyggere i risikogruppen.

Demensteamet utgjør 20 % stilling som inngår i hjemmebaserte tjenester. Demensteamet har gjennom 2018 hatt forventet antall henvendelser. Demensteamet har mottatt 8 henvisninger på utredninger fra fastleger, pleie og omsorg og fysioterapitjenesten. Det er et jevnt antall med henvendelser fra pårørende og brukere. Det er etablert tettere kontakt mellom aktivitetssenter og demensteam, for å imøtekomme etterspørsel fra pårørende. Demensteamet har gjennom 2018 arrangert pårørendeskole. Tilsammen 10 pårørende deltok på de 6 kurskveldene. Dette er en nedgang fra året før. Pårørendeskolen ble av deltagerne godt evaluert og de oppgir i sin evaluering at det er et viktig arbeid og godt å få bli kjent med kommunen og tilbudet.

Korttidsavdelingen har i perioder hatt ledig kapasitet og Finnøy og Randaberg har etter avtale kjøpt plass i perioder. Øyeblikkelig hjelp sengen til kommunen har hatt et gjennomsnittlig belegg på 33 % i 2018. Alle utskrivningsklare pasienter fra SUS1 er tatt imot når de er meldt til kommunen.

6.5.1 Institusjonstjenesten

Institusjonsbaserte tjenester består av:

 • 3 langtidsavdelinger med til sammen 20 sengeplasser
 • Kjøkken/vaskeri, som også betjener hjemmetjenestene

I 2018 har institusjonen hatt fullt belegg. Det har vært lite ventetid på plass. Det har vært et stabilt personale ved institusjonen og gode arbeidsforhold. Sykefraværet har vært svært lavt på hele institusjonen. Sykepleierdekningen og den generelle fagkompetansen er god.

Etter 1 1/2 år med ubesatte stillinger for sykepleiere på natt ble det gitt et lønnstillegg på kr 50 000 som førte til at faste stillinger raskt ble besatt.

Kapasiteten på skjermet enhet har også dette året vært tilstrekkelig. Lokalene er ikke optimalt tilrettelagt for personer med demens som har et høyt aktivitetsnivå. Dette medfører krevende perioder for beboere og ansatte i enheten. Det har vært nødvendig med tiltak for å avlaste personalet som arbeider mye ved enheten.

I 2018 har det vært flere henvendelser fra NAV om arbeidspraksisplasser på kommunens avdelinger. Dette har kommunen hatt kapasitet til og ordningen har fungert bra. Et  økende antall elever og studenter har også hatt positiv innvirkning på avdelingen.

Arbeid med personsentrert omsorg (VIPPS) er implementert og denne arbeidsmetoden fungerer svært godt. Personalet fikk i 2018 kurs i ABCDE – systematisk observasjon i kommunehelsetjenesten.  Dette har gitt økt kompetanse på somatisk sykdom, observasjon av helsetilstand og demenssykdom.