a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.9 NAV

Navs virksomhet utføres i tråd med arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven), folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. NAV Rennesøy har som mål å sikre en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Flyktningtjenesten er en del av NAV-kontoret.

I 2018 har unge voksne (personer under 30 år) vært et satsningsområde i hele NAV og for Rennesøy kommune. NAV Rennesøy har et eget ungdomsteam, som siden oppstarten har hatt ukentlige gruppemøter med de unge, og jobbet målrettet for å få de ut i arbeidsrettet aktivitet.  Satsningen har ogsåvært viktig for å klare å følge opp aktivitetsplikten for de unge sosialhjelpsmottakere.

I Rennesøy kommune gikk andelen mottakere av sosialhjelp ned fra 143 personer i 2017 til 128 personer i 2018. Nedgangen henger sammen med at flere personer har kommet helt eller delvis i jobb, har flyttet fra kommunen og at antallet nye henvendelser er redusert. Utbetalingen av sosialstønad har imidlertid ikke blitt redusert tilsvarende. Det henger sammen med flere langtidsmottakere av sosialhjelp i 2018 enn i 2017. Tallene viser at flere mottakere av sosialhjelp er flyktninger som er ferdig med 2-årig introduksjonsprogram, men som ikke har kommet i arbeid. Resterende mottakere er personer som trenger midlertidig bistand i en vanskelig fase, personer som har behov for supplerende støtte fordi inntekten ikke strekker til eller er i en overgang mellom lønn og en folketrygdytelse. I 2018 har kommunen opplevd en økning i antall barnefamilier som mottar sosialstønad.

Antall gjeldsrådgivningssaker har gått ned fra 46 saker i 2017 til 27 saker i 2018.  Mange av sakene er komplekse.

NAV har oppnådd følgende i 2018:

  • Tett oppfølging av de unge (under 30) i kommunen, både de som mottar kommunale og statlige ytelser. Det har igjen bidratt til å ivareta aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.
  • Har videreført «Jobbmuligheten» for unge voksne som mottar en ytelse fra NAV og står uten et arbeidsrettet tiltak.
  • Mer aktive brukere etter innføring av digital aktivitetsplan. Muligheten for å skrive direkte til veiledere på Nav fører hyppigere kommunikasjon mellom bruker og NAV.
  • 97 % måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontakter
  • 73 % overgang til arbeid blant arbeidssøkerne
  • 67 % av sykemeldte har hatt dialogmøte sammen med arbeidsgiver og NAV innen 26 uker.