a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.8 Barnevern

Barneverntjenesten for Randaberg, Rennesøy og Finnøy har hatt et interkommunalt samarbeid siden 1. januar 2015. Som en del av dette arbeidet ble det tidlig i barnevernsamarbeidet etablert en modell der de ansatte ble delt inn i team. I 2017 ble denne strukturen strammet ytterligere inn, hvor inndeling i team blir tydeligere. Omorganiseringen som ble foretatt i 2017 ble evaluert i starten av 2018. Barneverntjenesten besluttet da å organisere tilbake til tidligere teammodell og dette ble innført i mai 2018. Årsaken til endringen lå i at barneverntjenesten opplevde en større sårbarhet i tjenesten, noe som resulterte i fristoverskridelse, sykemeldinger, tverrfaglig samarbeide og oppfølgingen  kommunen klarte å tilby hver enkelt familie. Måltallene for første halvår av 2018 ble påvirket av dette. Måltallene for siste halvår av 2018 er gode.

Fra februar 2018 har barneverntjenesten også ansvaret for barneverntjenestens oppgaver på Kvitsøy kommune. I september 2018 ble barneverntjenesten organisert under Oppvekst i Randaberg kommune.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten:

  • Motta og gjennomgå bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser samt iverksette og følge opp tiltak. En gir i stor grad råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
  • Utrede, forberede og føre saker til Fylkesnemnd og rettsapparat
  • Følge opp barn og unge plassert utenfor hjemmet

Alle ansatte har kontorplass på Randaberg arena samtidig som tjenesten har disponible kontorlokaler på Finnøy og Rennesøy for bl.a. ungdomskoordinator. Fokuset for tjenesten er å sikre god og effektiv drift i alle ledd. En har hatt stort fokus på å jobbe med felles rutiner samt utvikle en felles faglig plattform.

Barneverntjenesten hadde en kraftig økning i sykefraværet i 2018. Sykefraværet var 17 % sykefravær for hele tjenesten. Sykefraværet anses som svært høyt og personalkontoret bistod med oppfølging av de ansatte. Barnevernleder var sykemeldt i hele perioden frem til lederen avsluttet sitt ansettelsesforhold sommeren 2018. Barneverntjenesten har hatt konstituert leder fra februar 2018. Barnevern jobber etter tidsfrister og tjenesten håndterer mange komplekse saker som tilsier stor arbeidsbelastning. Ansatte i barneverntjenesten er særlig utsatt for tilleggsbelastning som sjikane og trusler. Det har vært satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus på å få ned sykefravær samt sikre gode rutiner for ivaretakelse i forbindelse med belastning som trusler og sjikane.

Det er startet opp dialog mellom alle tre samarbeidskommunene og Stavanger for å sikre en god overgang til Nye Stavanger.