a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.2 Helsestasjonstjenestene

Retningslinjer for kommunenes forebyggende helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste danner grunnlag for denne virksomheten. Den tverrfaglige «Handlingsplan for tidlig innsats til barn og unge 0-18 år, 2015-2019» ligger også til grunn for alt arbeid med barn og unge i Rennesøy.

Småbarnstreffet på Meieriet ble avviklet før sommeren 2018. Få deltagere og tilbud om småbarnstreff andre steder gjorde at det ble vurdert å bruke ressursene på andre formål.

I 2018 ble det født 54 barn i kommunen. Stagnering i fødselstall de siste årene har ført til en vridning av ressursbruken over til skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har i 2018 vært tilstede 2-3 dager pr. uke ved hver av skolene. I tillegg kommer deltagelse på ulike tverrfaglige møter som kompetanseteam og ansvarsgrupper.

Helsesykepleier ved ungdomsskolen har i samarbeid med kommunepsykolog gjennomført opplegg for 3 jentegrupper. Helsesykepleier, i samarbeid med fysioterapeut på Frisklivssentralen, har gitt treningstilbud til 8-10 elever. Erfaringen viser god etterspørsel etter denne typen tjenester.

De nye flyktningene og de som kommer på familiegjenforening har fått tilbud om helseundersøkelse/ helsesamtale, informasjon om helsetilbudet i Rennesøy kommune og fulgt opp med vaksinasjoner.

Tilbudet om HPV1-vaksinering av kvinner født etter 1991 har blitt videreført og mange har benyttet seg av tilbudet.

Rennesøy kommune har også i 2018 kjøpt jordmortjeneste fra SUS og antall nyinnskrevne gravide var 48 i 2018. Det var utskifting av personell i svangerskapsomsorgen i 2018. SUS2 har varslet oppsigelse av avtale om kjøp av jordmortjeneste fra og med februar 2019. Oppfølging ved tidlig hjemreise er blitt ivaretatt av helsesøster.

Helsestasjon og legekontor har i 2018 fortsatt satsning på å oppdatere og øke vaksinasjonsdekningen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, samt i stor grad oppmuntret til vaksinasjon mot sesonginfluensa blant personer i risikogrupper og ansatte i helseinstitusjoner.