a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.2 Tjenesteområdets viktigste oppgaver

Utvikling, planlegging, koordinering og iverksetting av alle tjenester i Helse og velferd
• Sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas etter intensjonene i lov og avtaleverk
• Sikre at tjenestene utvikles i takt med behovet i befolkningen og innenfor de økonomiske rammene som kommunen har
• Rette ressursbruken mot tiltak som er helsefremmende, forebyggende og som bygger opp under intensjonen om tidlig innsats på alle fagområder
• Saksforberedelser til politisk behandling og iverksetting av vedtak
• Rekruttering av personale og sikre riktig kompetanse på alle fagområder
• Være i front i arbeidet med å følge opp nasjonale satsinger
• Gjennomføre endringer og innovasjon som er nødvendig for utvikling av tjenestene

I 2018 har følgende hovedoppgaver og strategiske mål hatt høy prioritet:
• Planlegge og utforme tiltak som er forankret i kommunedelplanen for Helse og velferd «Sammen om morgendagens helse og velferd»
• Tjenestene baseres på tidlig intervensjon, hvor tjenesten gis raskt ved behov og avsluttes ved egenmestring
• Tjenestene skal utformes slik at den enkelte tar medansvar for egen helse og bidrar til samfunnets bærekraftige utvikling
• Styrke tjenester og tilbud til familier med barn med særlige utfordringer
• Styrke tiltak med mål om å få alle arbeidsledige raskt tilbake til arbeid og eller aktivitet.
• Planlegge fremtidig kommunesammenslåing. Deltakelse i ulike prosjektgrupper. Fokus på samarbeid og muligheter.

Det er gjennomført brukerundersøkelser på følgende felt i 2018: helsestasjonstjenester, legetjenester, pårørende ved institusjonstjenester for eldre, samt dag- aktivitetstilbudet tilknyttet Prestvågkafeèn. Brukerplankartlegging på området rus og psykiatri, ble gjennomført i desember 2018.

Ledergruppen har gjennom tilskuddsordning i forbindelse med kommunesammenslåing hatt strategisamlinger og hospitering i en av helseavdelingene i Stavanger kommune med tanke på å tilegne seg kunnskap til harmonisering av tjenester etter sammenslåing. Kommunen har også vært representert i ulike tjenesteutviklingsprosjektene sammen med Stavanger og Finnøy

I år ble Eldredagen arrangert på kveldstid med en høstfest for seniorer. Tema var et aktivt voksenliv med fokus på menneskerettigheter. Menneskerettigheter blant eldre var FN sitt fokus i årets markering internasjonalt.

Det ble i Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018, vedtatt følgende oversendelsesforslag ved kommunestyrets behandling; «Forebyggende hjemmebesøk skal tilbys nye enker/enkemenn.» Forebyggende hjemmebesøk som beskrevet i handlingsplanen, tilbys alle kommunens innbyggere i sitt 80 `ende leveår. Det er ingen rapportering inn til kommunens administrasjon om noen har blitt enke/enkemann, hverken for yngre eller eldre. Kommunen har ikke heller ikke hjemmel til å hente ut disse opplysninger fra Folkeregisteret. Derav er det utfordrende å skape en rutine for å tilby forebyggende hjemmebesøk til alle i den situasjonen. Enker og enkemenn har ofte hatt naturlig kontakt med kommunens tjenesteytere gjennom sykdomsforløp f.eks. legekontor, hjemmetjenester, Bo- og rehabiliteringssenteret m.m. Det vil være naturlig at kommunens ansatte orienterer pårørende om eksisterende hjelpetilbud. Det være seg tilbud om psykisk helsehjelp eller lavterskeltilbud som seniorsenter, bibliotekskyss og 60+,70+ trim. Dette er tilbud til eldre uten spesifikke vedtak som bidrar til sosial omgang, økt trivsel og forebygging av ensomhet.