a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har det overordnede ansvar for alle helse- og sosialfaglige tjenester i Rennesøy kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid, psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysio- og ergoterapi, barnevern, NAV, tjenester til flyktninger, miljøtjeneste, boligtjenester, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende arbeid, heldøgns tjenester institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i institusjon. Målet er å gi innbyggerne et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett hjelp til rett tid. Tjenestene skal planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge som mulig.

Nedenfor følger en oversikt over stillingsressursene inkludert prosjektstillinger i 2018:

Antall årsverk2018
Fellestjenester (50 % psykolog selges til Finnøy)4,50
Institusjonstjenester28,50
Hjemmetjenester og korttids rehabiliteringstjenester25,00
Aktiviseringstjenester2,00
Helsesykepleier/jordmortjeneste 3,55
Fysioterapi3,10
Legetjenester8,30
Langemann9,30
Tverrfaglige tjenester- Miljøtjenester17,50
NAV, kommunalt ansatte7,00
Totalt108,75
Tabell 6.1 Antall årsverk, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)