a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Lav arbeidsledighet

I løpet av 2018 har Rennesøy, som resten av Rogaland, opplevd en nedgang i antall arbeidsledige. I januar var antallet helt ledige 2,8 % mens antallet var gått ned til 2,0 % i desember 2018.

Les mer

Handlingsplan for Folkehelse

Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018 ble vedtatt i kommunestyret 3. mai. Spesifikke områder som har blitt viet ekstra oppmerksomhet, er integreringstiltak rettet mot fremmedspråklige, ernæringsfokus for barn i barnehage og SFO, aktivitet i eldreliv, samt å skape møteplass for befolkningen på Rennesøydagen. Utover dette ble det også rettet oppmerksomhet på alkoholvaner og holdninger til alkoholbruk blant voksne gjennom en kampanje.

Les mer

6 Helse og velferd

6.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har det overordnede ansvar for alle helse- og sosialfaglige tjenester i Rennesøy kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid, psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysio- og ergoterapi, barnevern, NAV, tjenester til flyktninger, miljøtjeneste, boligtjenester, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende arbeid, heldøgns tjenester institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i institusjon. Målet er å gi innbyggerne et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett hjelp til rett tid. Tjenestene skal planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge som mulig.

Nedenfor følger en oversikt over stillingsressursene inkludert prosjektstillinger i 2018:

Antall årsverk2018
Fellestjenester (50 % psykolog selges til Finnøy)4,50
Institusjonstjenester28,50
Hjemmetjenester og korttids rehabiliteringstjenester25,00
Aktiviseringstjenester2,00
Helsesykepleier/jordmortjeneste 3,55
Fysioterapi3,10
Legetjenester8,30
Langemann9,30
Tverrfaglige tjenester- Miljøtjenester17,50
NAV, kommunalt ansatte7,00
Totalt108,75
Tabell 6.1 Antall årsverk, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)

6.2 Tjenesteområdets viktigste oppgaver

Utvikling, planlegging, koordinering og iverksetting av alle tjenester i Helse og velferd
• Sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas etter intensjonene i lov og avtaleverk
• Sikre at tjenestene utvikles i takt med behovet i befolkningen og innenfor de økonomiske rammene som kommunen har
• Rette ressursbruken mot tiltak som er helsefremmende, forebyggende og som bygger opp under intensjonen om tidlig innsats på alle fagområder
• Saksforberedelser til politisk behandling og iverksetting av vedtak
• Rekruttering av personale og sikre riktig kompetanse på alle fagområder
• Være i front i arbeidet med å følge opp nasjonale satsinger
• Gjennomføre endringer og innovasjon som er nødvendig for utvikling av tjenestene

I 2018 har følgende hovedoppgaver og strategiske mål hatt høy prioritet:
• Planlegge og utforme tiltak som er forankret i kommunedelplanen for Helse og velferd «Sammen om morgendagens helse og velferd»
• Tjenestene baseres på tidlig intervensjon, hvor tjenesten gis raskt ved behov og avsluttes ved egenmestring
• Tjenestene skal utformes slik at den enkelte tar medansvar for egen helse og bidrar til samfunnets bærekraftige utvikling
• Styrke tjenester og tilbud til familier med barn med særlige utfordringer
• Styrke tiltak med mål om å få alle arbeidsledige raskt tilbake til arbeid og eller aktivitet.
• Planlegge fremtidig kommunesammenslåing. Deltakelse i ulike prosjektgrupper. Fokus på samarbeid og muligheter.

Det er gjennomført brukerundersøkelser på følgende felt i 2018: helsestasjonstjenester, legetjenester, pårørende ved institusjonstjenester for eldre, samt dag- aktivitetstilbudet tilknyttet Prestvågkafeèn. Brukerplankartlegging på området rus og psykiatri, ble gjennomført i desember 2018.

Ledergruppen har gjennom tilskuddsordning i forbindelse med kommunesammenslåing hatt strategisamlinger og hospitering i en av helseavdelingene i Stavanger kommune med tanke på å tilegne seg kunnskap til harmonisering av tjenester etter sammenslåing. Kommunen har også vært representert i ulike tjenesteutviklingsprosjektene sammen med Stavanger og Finnøy

I år ble Eldredagen arrangert på kveldstid med en høstfest for seniorer. Tema var et aktivt voksenliv med fokus på menneskerettigheter. Menneskerettigheter blant eldre var FN sitt fokus i årets markering internasjonalt.

Det ble i Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018, vedtatt følgende oversendelsesforslag ved kommunestyrets behandling; «Forebyggende hjemmebesøk skal tilbys nye enker/enkemenn.» Forebyggende hjemmebesøk som beskrevet i handlingsplanen, tilbys alle kommunens innbyggere i sitt 80 `ende leveår. Det er ingen rapportering inn til kommunens administrasjon om noen har blitt enke/enkemann, hverken for yngre eller eldre. Kommunen har ikke heller ikke hjemmel til å hente ut disse opplysninger fra Folkeregisteret. Derav er det utfordrende å skape en rutine for å tilby forebyggende hjemmebesøk til alle i den situasjonen. Enker og enkemenn har ofte hatt naturlig kontakt med kommunens tjenesteytere gjennom sykdomsforløp f.eks. legekontor, hjemmetjenester, Bo- og rehabiliteringssenteret m.m. Det vil være naturlig at kommunens ansatte orienterer pårørende om eksisterende hjelpetilbud. Det være seg tilbud om psykisk helsehjelp eller lavterskeltilbud som seniorsenter, bibliotekskyss og 60+,70+ trim. Dette er tilbud til eldre uten spesifikke vedtak som bidrar til sosial omgang, økt trivsel og forebygging av ensomhet.

6.3 Resultatvurdering og måloppnåelse

Felles for tjenesteområdet
Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført i 2018. I 2016 vedtok kommunestyret at det skulle bygges et bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser på Eltervåg. Byggestart er utsatt inntil endelig klagebehandling hos Fylkesmannen fra innbyggere.

Prosjekter er en måte å drive kvalitets- og fagutvikling i enhetene. I 2018 er det videreført tilskudd til prosjekt i kommunalt rusarbeid, folkehelsearbeid, pårørendearbeid og kompetanseheving/innovasjon innen Helse og velferd. Kompetanseheving gjennom regionale læringsnettverk som blant annet Recovery og Pasientforløp kronisk syke og eldre, har lagt standard for tjenesteutøvelse.

I løpet av 2018 har Rennesøy, som resten av Rogaland, opplevd en nedgang i antall arbeidsledige. I januar var antallet helt ledige 2,8 % mens antallet var gått ned til 2,0 % i desember 2018. Nav hadde også i 2018 styrket innsatsen mot unge arbeidsledige.

Helt ledige Stavanger i prosent av arbeidsstyrken kilde: NAV

6.4 De ulike enhetene

6.4.1 Enhet for forebygging og folkehelse

Forebyggende arbeid og tidlig innsats har stort fokus i alle tjenestene i enheten. Tverrfaglig samarbeid er prioritert for å få et samordnet tilbud og for å styrke det samlede tilbudet rundt den enkelte familie. Enhet for forebygging og folkehelse opplever et nyttig og godt samarbeid med kommunepsykolog. Familier og barn i ulike aldersgrupper har vært i kontakt med kommunepsykologen for vurdering og veiledning.

6.4.2 Helsestasjonstjenestene

Retningslinjer for kommunenes forebyggende helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste danner grunnlag for denne virksomheten. Den tverrfaglige «Handlingsplan for tidlig innsats til barn og unge 0-18 år, 2015-2019» ligger også til grunn for alt arbeid med barn og unge i Rennesøy.

Småbarnstreffet på Meieriet ble avviklet før sommeren 2018. Få deltagere og tilbud om småbarnstreff andre steder gjorde at det ble vurdert å bruke ressursene på andre formål.

I 2018 ble det født 54 barn i kommunen. Stagnering i fødselstall de siste årene har ført til en vridning av ressursbruken over til skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har i 2018 vært tilstede 2-3 dager pr. uke ved hver av skolene. I tillegg kommer deltagelse på ulike tverrfaglige møter som kompetanseteam og ansvarsgrupper.

Helsesykepleier ved ungdomsskolen har i samarbeid med kommunepsykolog gjennomført opplegg for 3 jentegrupper. Helsesykepleier, i samarbeid med fysioterapeut på Frisklivssentralen, har gitt treningstilbud til 8-10 elever. Erfaringen viser god etterspørsel etter denne typen tjenester.

De nye flyktningene og de som kommer på familiegjenforening har fått tilbud om helseundersøkelse/ helsesamtale, informasjon om helsetilbudet i Rennesøy kommune og fulgt opp med vaksinasjoner.

Tilbudet om HPV1-vaksinering av kvinner født etter 1991 har blitt videreført og mange har benyttet seg av tilbudet.

Rennesøy kommune har også i 2018 kjøpt jordmortjeneste fra SUS og antall nyinnskrevne gravide var 48 i 2018. Det var utskifting av personell i svangerskapsomsorgen i 2018. SUS2 har varslet oppsigelse av avtale om kjøp av jordmortjeneste fra og med februar 2019. Oppfølging ved tidlig hjemreise er blitt ivaretatt av helsesøster.

Helsestasjon og legekontor har i 2018 fortsatt satsning på å oppdatere og øke vaksinasjonsdekningen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, samt i stor grad oppmuntret til vaksinasjon mot sesonginfluensa blant personer i risikogrupper og ansatte i helseinstitusjoner.

6.4.3 Legetjenestene

I 2018 har det vært stabil legedekning med fire fastleger og en turnuslege. Det er inngått arbeidsavtaler med faste legevaktvikarer for å få dekket opp vakter i legevaktsamarbeidet. Kommunene1 i legevaktsamarbeidet møtes jevnlig for å finne gode løsninger for legevaktordningen. Det har vært jevnlige samarbeidsmøter med Stavanger legevakt. Leger og sykepleiere ved legekontoret har gjennomført kurs jfr. krav i akuttforskriften.

6.4.4 Fysioterapi og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten i Rennesøy kommune gir hovedsakelig tilbud til pasienter over 70 år, barn fra 0-16, samt voksne med tverrfaglige behov. Fysioterapeutene har ansvar for oppfølging av pasienter på rehabiliteringsavdelingen og bistår i opptrening etter funksjonsfall, slik at hver enkelt blir i stand til å klare seg best mulig selvstendig hjemme og redusere behov for institusjonsplass og hjemmesykepleie.

Fysioterapiavdelingen har etablert et godt samarbeid med frivillighetssentralen om gruppetreningstilbud. Treningsgruppene 60+ og 70+ er populære og det er av stor verdi, i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, å kunne bruke ressurser på friske eldre. I gjennomsnitt er det 30 deltagere på 70+ og 20 deltagere på 60+ hver uke. Barnefysioterapeut deltar i screening og i oppfølging av barn med spesielle behov.

Ergoterapeut har et spesielt ansvar for gjennomføring av hverdagsrehabilitering, bestilling av hjelpemidler, samt ivaretakelse av oppgaven som kommunens syns- og hørselskontakt. Ergoterapeut fikk i 2018 økt sin stilling til totalt 100 %, hvorav 50 % var prosjekt rettet mot pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Private fysioterapeuter med driftsavtaler, utgjør nå tilsammen 1,4 årsverk fordelt på to fysioterapeuter. Målgruppen er personer under 70 år og unge voksne. Det gis tilbud om individuell terapi, gruppetreningstilbud og psykomotorisk fysioterapi.

6.4.5 Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er godt implementert i de ulike omsorgstjenestene og er en prioritert tjeneste. Målinger på de som har fått hverdagsrehabilitering viser økt funksjon, større tilfredshet og mindre behov for andre tjenester.

6.4.6 Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et samarbeid mellom fysioterapitjenesten og tverrfaglige tjenester. Alle innbyggere som fylte 80 år i 2018 og som ikke hadde vedtak om omsorgstjenester fra kommunen fikk tilbud om forebyggende hjemmebesøk. Alle de som ble tilbudt hjemmebesøk takket ja. Teamet som utfører hjemmebesøkene har i samarbeid med Frivillighetssentralen, FEF1 og pensjonistforbundet arrangert «Eldres dag» ved Prestvågkafeen.

6.4.7 Frisklivssentralen

Målet til Frisklivssentralen er å hjelpe og støtte mennesker som ønsker å endre levevanene sine med tanke på fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Grunntilbudet på Frisklivssentralen er en oppstartsamtale og sluttsamtale etter 12 uker. Samtalene er basert på Motiverende Intervju (MI). Alle får tilbud om fysisk testing og de fleste har takket ja til dette.

I 2018 ble det gitt tilbud om Frisklivsstrening i aldersgruppen 18+ og Frisklivstrening for ungdom. 14 personer gjennomførte treningsperioden om våren og tilsammen 16 om høsten. Flertallet av de som deltok oppgav bedring i selvopplevd helse og livskvalitet og flertallet fikk bedring i resultat av fysiske tester.

9 ungdommer fikk tilbud om gruppetrening i regi av Frisklivssentralen og i samarbeid med helsesykepleier. Tilbudet fortsetter også i 2019. Generelt rapporterer ungdommene økt aktivitetsglede og noen har fått motivasjon til å trene. Det har i tillegg blitt arrangert kurs i mestring av belastning i samarbeid med psykisk helse, samt matkurset «Bra mat for bedre helse».

6.4.8 Barnevern

Barneverntjenesten for Randaberg, Rennesøy og Finnøy har hatt et interkommunalt samarbeid siden 1. januar 2015. Som en del av dette arbeidet ble det tidlig i barnevernsamarbeidet etablert en modell der de ansatte ble delt inn i team. I 2017 ble denne strukturen strammet ytterligere inn, hvor inndeling i team blir tydeligere. Omorganiseringen som ble foretatt i 2017 ble evaluert i starten av 2018. Barneverntjenesten besluttet da å organisere tilbake til tidligere teammodell og dette ble innført i mai 2018. Årsaken til endringen lå i at barneverntjenesten opplevde en større sårbarhet i tjenesten, noe som resulterte i fristoverskridelse, sykemeldinger, tverrfaglig samarbeide og oppfølgingen  kommunen klarte å tilby hver enkelt familie. Måltallene for første halvår av 2018 ble påvirket av dette. Måltallene for siste halvår av 2018 er gode.

Fra februar 2018 har barneverntjenesten også ansvaret for barneverntjenestens oppgaver på Kvitsøy kommune. I september 2018 ble barneverntjenesten organisert under Oppvekst i Randaberg kommune.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten:

 • Motta og gjennomgå bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser samt iverksette og følge opp tiltak. En gir i stor grad råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Utrede, forberede og føre saker til Fylkesnemnd og rettsapparat
 • Følge opp barn og unge plassert utenfor hjemmet

Alle ansatte har kontorplass på Randaberg arena samtidig som tjenesten har disponible kontorlokaler på Finnøy og Rennesøy for bl.a. ungdomskoordinator. Fokuset for tjenesten er å sikre god og effektiv drift i alle ledd. En har hatt stort fokus på å jobbe med felles rutiner samt utvikle en felles faglig plattform.

Barneverntjenesten hadde en kraftig økning i sykefraværet i 2018. Sykefraværet var 17 % sykefravær for hele tjenesten. Sykefraværet anses som svært høyt og personalkontoret bistod med oppfølging av de ansatte. Barnevernleder var sykemeldt i hele perioden frem til lederen avsluttet sitt ansettelsesforhold sommeren 2018. Barneverntjenesten har hatt konstituert leder fra februar 2018. Barnevern jobber etter tidsfrister og tjenesten håndterer mange komplekse saker som tilsier stor arbeidsbelastning. Ansatte i barneverntjenesten er særlig utsatt for tilleggsbelastning som sjikane og trusler. Det har vært satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus på å få ned sykefravær samt sikre gode rutiner for ivaretakelse i forbindelse med belastning som trusler og sjikane.

Det er startet opp dialog mellom alle tre samarbeidskommunene og Stavanger for å sikre en god overgang til Nye Stavanger.

6.4.9 NAV

Navs virksomhet utføres i tråd med arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven), folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. NAV Rennesøy har som mål å sikre en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Flyktningtjenesten er en del av NAV-kontoret.

I 2018 har unge voksne (personer under 30 år) vært et satsningsområde i hele NAV og for Rennesøy kommune. NAV Rennesøy har et eget ungdomsteam, som siden oppstarten har hatt ukentlige gruppemøter med de unge, og jobbet målrettet for å få de ut i arbeidsrettet aktivitet.  Satsningen har ogsåvært viktig for å klare å følge opp aktivitetsplikten for de unge sosialhjelpsmottakere.

I Rennesøy kommune gikk andelen mottakere av sosialhjelp ned fra 143 personer i 2017 til 128 personer i 2018. Nedgangen henger sammen med at flere personer har kommet helt eller delvis i jobb, har flyttet fra kommunen og at antallet nye henvendelser er redusert. Utbetalingen av sosialstønad har imidlertid ikke blitt redusert tilsvarende. Det henger sammen med flere langtidsmottakere av sosialhjelp i 2018 enn i 2017. Tallene viser at flere mottakere av sosialhjelp er flyktninger som er ferdig med 2-årig introduksjonsprogram, men som ikke har kommet i arbeid. Resterende mottakere er personer som trenger midlertidig bistand i en vanskelig fase, personer som har behov for supplerende støtte fordi inntekten ikke strekker til eller er i en overgang mellom lønn og en folketrygdytelse. I 2018 har kommunen opplevd en økning i antall barnefamilier som mottar sosialstønad.

Antall gjeldsrådgivningssaker har gått ned fra 46 saker i 2017 til 27 saker i 2018.  Mange av sakene er komplekse.

NAV har oppnådd følgende i 2018:

 • Tett oppfølging av de unge (under 30) i kommunen, både de som mottar kommunale og statlige ytelser. Det har igjen bidratt til å ivareta aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.
 • Har videreført «Jobbmuligheten» for unge voksne som mottar en ytelse fra NAV og står uten et arbeidsrettet tiltak.
 • Mer aktive brukere etter innføring av digital aktivitetsplan. Muligheten for å skrive direkte til veiledere på Nav fører hyppigere kommunikasjon mellom bruker og NAV.
 • 97 % måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontakter
 • 73 % overgang til arbeid blant arbeidssøkerne
 • 67 % av sykemeldte har hatt dialogmøte sammen med arbeidsgiver og NAV innen 26 uker.

6.4.10 Flyktningarbeidet

På grunn av at antallet flyktninger som kom til Norge ble kraftig redusert i løpet av 2017, besluttet IMDI1 at det i 2018 kun skulle bosettes flyktninger i kommuner med mer enn 5000 innbyggere og som kunne vise til gode integreringstall. Rennesøy ble ikke anmodet om å ta imot nye flyktninger. På tross av dette kom det ni nye flyktninger til Rennesøy kommune i 2018. Tre av disse kom fra andre kommuner på sekundærbosetting, mens de andre er en familie på seks (nå syv) som kom til kommunen som kvoteflyktninger.

2018 var preget av økt optimisme i arbeidslivet, og det har vist igjen i arbeidet med flyktningene i kommunen. Det har vært lettere å finne praksisplass til flyktningene i introduksjonsprogrammet. I tillegg har flere gått over til hel- eller deltidsstilling (gjerne med bistand fra NAV) eller utdanning ved videregående skole etter endt program.

6.4.11 Enhet for tverrfaglige tjenester

Enheten består av miljøtjeneste, ROP- team, boligtjenester, psykisk helsetjeneste, kreftsykepleier, koordinerende enhet og saksbehandler-kontor for Helse- og omsorgstjenester. Enheten er samlokalisert med NAV.

Kreftsykepleier har i tillegg til direkte oppfølging av syke og pårørende, deltatt i interkommunale nettverk, hatt kompetansehevende interne kurs og tilrettelegge for eksterne kurs i samarbeid med hjemmesykepleien. Rennesøy har vært med i nytt prosjekt i grunnleggende palliasjon med fokus på demens, sammen med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy (midler fra Helsedirektoratet) samt deltatt på nettverksmøter for å sikre gode pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten.

6.4.12 Rus og psykisk helse

Det er to ansatte i avdelingen som har særlig fokus på samtaleterapi. De fleste samtaler gjennomføres på kontoret, men det drives også oppsøkende tjenester ved behov. Det ble arrangert psykisk helsedag i samarbeid med Brukerrådet. En av de ansatte har særlig ansvar for psykisk helsetilbud til flyktninger og er leder for det psykososiale kriseteamet i kommunen. Kriseteamet har hatt 7 hendelser og kontakter tilknyttet hendelser i 2018. Det er tett dialog med Sola DPS avdeling Ryfylke.

Prosjektet «Se meg» ble videreført i 2018. Dette er et prosjekt som skal bidra til å hindre at unge mennesker faller ut av skole og/eller arbeid. Foruten å gi støttesamtaler til ungdommen, har prosjektet fokusert på tverrfaglig samarbeid og jobber tett opp mot skole, NAV, OT1-veileder og pårørende.

Miljøtjenester gis til brukere med rus- og/eller psykisk lidelser, eller som av andre årsaker trenger støtte og veiledning i hverdagen. Miljøtjenesten blir drevet som en oppsøkende tjeneste. Brukerne får individuell oppfølgning som skal støtte opp om deres bo-evne, evne til å skaffe seg arbeid og annen støtte og veiledning for å få struktur i hverdagen.

ROP-teamet er døgnbemannet og har aktiviteter på dag, ettermiddager og helger, for rus og psykisk syke som har behov utover det miljøtjenesten kan tilby. I påvente av at bofellesskapet på Eltarvåg skal bygges, holder de til på kommunehuset og disponerer en leilighet i Asalveien hvor de kan ha aktiviteter med brukerne. Miljøtjenesten og ROP teamet jobber tett sammen. Det er i 2018 gjennomført kurs i aggresjonsmestring.

Rennesøy fikk i 2018 tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til en miljøarbeider i ca 80 % stilling. Denne ressursen har bidratt til et brukerrettet aktivitetstilbud. Sykkelverkstedet er et arbeid/aktivitets tilbud for brukere med rus og/eller psykiske vansker. Dette er også en møteplass med ulike aktiviteter.

6.4.13 Langemann

Langemann bofellesskap er en døgnbemannet bolig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov for oppfølging og veiledning. Det legges vekt på at brukerne skal ha et trygt botilbud med fokus på egenmestring og en meningsfull hverdag. Langemann bofellesskap har fokus på brukermedvirkning og legger til rette for variert aktivitetstilbud med egnet bemanning på kveldstid og i helger. Brukerne har i 2018 hatt flere lengre turer sammen med personalet i løpet av året.

Langemann har en daglig leder, en vernepleier med medisinsk og faglige ansvar samt 13 andre stillinger med miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter. Bofellesskapethar til sammen 9 årsverk.

Bofellesskapet har 8 leiligheter hvor 5 leietakere har vedtak som blir fulgt opp av personal ved Langemann. En av leilighetene er reservert til avlastningstjenester og de to siste leilighetene har vært utleid til brukere som får oppfølging fra andre avdelinger.

Leder ved Langemann har også ansvar for fag og personal for BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter og avlastere. I 2018 hadde kommunen 10 personer med oppfølging av støttekontakt og 4 familier med avlastningstilbud samt 1 person med BPA.

Kompetanseheving 2018:

 • 4 personal har deltatt på Autismeforeningens fagseminar
 • Vernepleier ved Langemann har i år tatt tilleggsutdanning i sosialkompetanse ved VID – Høyskole
 • Personell fra Langemann har i løpet av året deltatt på 3 fagdager ved SUS – Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
 • 4 personal har deltatt på 3 dagers kurs om autisme og psykoedukativ tilnærming
 • Oppfriskningskurs HLR/svømmebasseng

6.5 Institusjon og hjemmetjenester

Helse- og omsorgstrappen er et viktig redskap i planlegging og prioritering av institusjons og hjemmetjenestene:

 • Trinn 1 – Helsefremmende tiltak
 • Trinn 2 – Forebyggende tiltak
 • Trinn 3 – Tjenester til hjemmeboende
 • Trinn 4 – Døgntilbud korttid i sykehjem
 • Trinn 5 – Døgntilbud via sykehjem langtids- eller heldøgns botilbud.

Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Aktivitetssenter
 • Hjemmesykepleie i omsorgsboliger
 • Hjemmesykepleie til øvrige innbyggere i kommunen
 • Hjemmehjelp/ praktisk bistand
 • Korttids- og rehabiliteringsavdeling (6 plasser, hvorav 0,5 sengeplass er forbeholde øyeblikkelig hjelp tjeneste)

Rennesøy kommune skal være en hjemmetjenesteorientert kommune, og jobber kontinuerlig med å tildele tjenester etter omsorgstrappen. I 2018 har man arbeidet videre med å være bevisst det å tildele riktig nivå på tjenestene, og det har vært fokus på kvalitet og innhold i tjenestene.

Dag og aktivitetstilbud til eldre er en viktig del av en helhetlig strategi for tidlig innsats. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et grep i forhold til tidlig innsats. Aktivitetssenteret er en tjeneste som er definert på de laveste trinnene i omsorgstrappen. Tidlig innsats og forebygging av behov for tyngre pleie og omsorgstjenester er et av hovedmålene for tjenesten. I 2018 var det i gjennomsnitt 20 brukere av senteret fordelt på 5 dager i uken med ulikt antall dager pr bruker. Aktivitetssenteret har aktiviteter innen kultur, utflukter, trim, erindring og ernæring, og samarbeider tett med frivillige og demensteamet.

Gjennom året har aktivitetssenteret samkjørt enkelte aktiviteter med Prestvågkafeen. Prestvågkafeen har åpent mandag til torsdag, og er et tilbud for både beboer i omsorgsboliger, besøkende og brukere av Fysioterapitjenesten. Det er et ønske at innbyggere i alle aldre skall besøke kafeen. Kommunen har en frivillighetskoordinator i 20 % stilling som veileder, rekrutterer og koordinerer frivillige som vil arbeide i kafeen. Samarbeid mellom kommune, frivillige, lag og organisasjoner er avgjørende for den aktiviteten man klarer å etablere i lokalsamfunnet. Målet til kafeen er å bidra til å redusere ensomhet og underernæring til kommunens innbyggere i risikogruppen.

Demensteamet utgjør 20 % stilling som inngår i hjemmebaserte tjenester. Demensteamet har gjennom 2018 hatt forventet antall henvendelser. Demensteamet har mottatt 8 henvisninger på utredninger fra fastleger, pleie og omsorg og fysioterapitjenesten. Det er et jevnt antall med henvendelser fra pårørende og brukere. Det er etablert tettere kontakt mellom aktivitetssenter og demensteam, for å imøtekomme etterspørsel fra pårørende. Demensteamet har gjennom 2018 arrangert pårørendeskole. Tilsammen 10 pårørende deltok på de 6 kurskveldene. Dette er en nedgang fra året før. Pårørendeskolen ble av deltagerne godt evaluert og de oppgir i sin evaluering at det er et viktig arbeid og godt å få bli kjent med kommunen og tilbudet.

Korttidsavdelingen har i perioder hatt ledig kapasitet og Finnøy og Randaberg har etter avtale kjøpt plass i perioder. Øyeblikkelig hjelp sengen til kommunen har hatt et gjennomsnittlig belegg på 33 % i 2018. Alle utskrivningsklare pasienter fra SUS1 er tatt imot når de er meldt til kommunen.

6.5.1 Institusjonstjenesten

Institusjonsbaserte tjenester består av:

 • 3 langtidsavdelinger med til sammen 20 sengeplasser
 • Kjøkken/vaskeri, som også betjener hjemmetjenestene

I 2018 har institusjonen hatt fullt belegg. Det har vært lite ventetid på plass. Det har vært et stabilt personale ved institusjonen og gode arbeidsforhold. Sykefraværet har vært svært lavt på hele institusjonen. Sykepleierdekningen og den generelle fagkompetansen er god.

Etter 1 1/2 år med ubesatte stillinger for sykepleiere på natt ble det gitt et lønnstillegg på kr 50 000 som førte til at faste stillinger raskt ble besatt.

Kapasiteten på skjermet enhet har også dette året vært tilstrekkelig. Lokalene er ikke optimalt tilrettelagt for personer med demens som har et høyt aktivitetsnivå. Dette medfører krevende perioder for beboere og ansatte i enheten. Det har vært nødvendig med tiltak for å avlaste personalet som arbeider mye ved enheten.

I 2018 har det vært flere henvendelser fra NAV om arbeidspraksisplasser på kommunens avdelinger. Dette har kommunen hatt kapasitet til og ordningen har fungert bra. Et  økende antall elever og studenter har også hatt positiv innvirkning på avdelingen.

Arbeid med personsentrert omsorg (VIPPS) er implementert og denne arbeidsmetoden fungerer svært godt. Personalet fikk i 2018 kurs i ABCDE – systematisk observasjon i kommunehelsetjenesten.  Dette har gitt økt kompetanse på somatisk sykdom, observasjon av helsetilstand og demenssykdom.