a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

5.2 Barnehagene

Resultatvurdering og måloppnåelse

Det ble tilbudt barnehageplass til alle barn med rett på plass i hovedopptaket.

Antall barn i barnehagene 2015 2016 20172018
Antall barn pr. 15.12 358 333 313 290
Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Barn med særskilte behov og vedtak etter § 19 a i barnehageloven:

Barn med særskilte behov 2016 2017 2018 
Antall barn vår 16 12 14 
Antall barn høst  12 14 15 
Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har økt i 2018 i forhold til året før. Økningen henger sammen med ny pedagognorm som ble iverksatt fra august 2018. Dispensasjonene i 2018 dekker i hovedsak opp for permisjoner gitt personell med godkjent barnehagelærerutdanning.

Dispensasjoner 2015 2016 2017 2018 
Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet 14,1 % 14,4 % 11,8 % 14,7 % 
Tabell 5.5 Dispensasjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Kompetanseløft i barnehagene

Gode relasjoner, sosial kompetanse, språk, trivsel og lek er tema som har fokus i barnehagenes utviklingsplaner. Planene bygger på tema barnehagene har identifisert som fokus/forbedrings områder.

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Dette skal inngå som en del av det daglige samværet. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Teorigrunnlaget fra «Være sammen» står fortsatt sentralt i alle barnehagene i arbeidet med gode relasjoner og sosial kompetanse. Kommunen har utarbeidet planen «Innsats for trivsel”, som inneholder forebyggende tiltak i arbeid mot mobbeatferd og mobbing. Den inneholder gode tiltak til tidlig innsats for barns trivsel i barnehagen. Pedagogisk veileder har veiledet barnehagelærere og øvrig personell i barnehagene i faglige spørsmål og utfordringer i barnehagene, særlig med fokus på gode relasjoner, sosial kompetanse, lek og språk.

Fire pedagogiske ledere startet videreutdanning høsten 2018. To deltar på studiet “Språkutvikling og språklæring” og to på “Læringsmiljø og pedagogisk ledelse”. Begge studiene utgjør 30 studiepoeng. Videreutdanningsstudiene er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020». 13 ansatte i barnehagene har deltatt på eksamensforberedende kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset ble arrangert av opplæringskontoret i Stavanger.

Østhusvik og Bru barnehager er øvingsbarnehager. Skorpefjell og Bru barnehager har en lærling hver.

I 2018 fikk barnehagene to endringer i lovverk og forskrifter som regulerer bemanning i barnehager. Lovendringen (§18 i Lov om barnehager) består i barnehagen skal ha minst en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Denne normen har vært gjeldene i Rennesøy kommune i mange år og innebærer ingen reell endring i kommunen.

Det er i tillegg gjort endring i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon (§1 norm for pedagogisk bemanning). Endingen innebærer at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Forskriften trådte i kraft 01.08.2018. Endringen i den pedagogiske bemanningsnormen fører til at flere av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning.

Synkende barnetall i Rennesøy kommune førte til overtallighet blant de ansatte i barnehagene i 2018. 14 årsverk og 15 ansatte barne- og ungdomsarbeidere/assistenter ble berørt av overtallighet. Den nye normen for pedagogisk bemanning førte ikke til endring i bemanning i kommunen.

Sommeren 2018 ble tilbudene ved barnehagene i Rennesøy slått sammen i 3 uker. Det ble gitt et felles tilbud ved Vikevåg barnehage og Vestre Åmøy barnehage. Dette ga større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten. Evaluering av løsningen viser gode erfaringer.