a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

5.1 Innledning

Tjenesteområdet oppvekst og læring har det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring.

jenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (inkludert SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale utdannings- og utviklingsarenaene.

Kapasiteten i skolene og barnehagene i Rennesøy kommune er god. Prognosene fremover viser stabile tall for aldersgruppen 0-15 år.

Prognose 20192020202120222023
 0 år5353545555
Barnehage1-5 år316306302294295
1-7. klasse6-12 år560542537537515
8.-10. klasse13-15 år218233230234233
Totalt 1 1471 1341 1231 1201 098
       
Vid. skole16-19 år275282285275295
Tabell 5.1 Prognose barnehagebarn og elevtall, Rennesøy kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Per i dag viser barnetallene at kommunen utnytter omtrent 64 % av tilgjengelig kapasitet i skolene.

Status på elever i skolen per 01.10.2018:

SkoleElevtall 18/19Kapasitet
Mosterøy259392
Vikevåg317504
Rennesøy 220350
Totalt 7961 246
Tabell 5.2 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune. Kilde: GSI
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehagene har totalt en kapasitet på 594 plasser. Alderssammensetningen og antall barn avgjør hvor mange av disse plassene kommunen til en hver tid bruker. For barnehageåret 2018/2019 var det behov for ca. 405 plasser. Tallene viser at kommunen utnytter ca. 65 % av kapasiteten i barnehagene.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene er:

 • Sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole i Rennesøy kommune.
 • Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet.
 • Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak iht. til kompetansebehov i alle virksomheter innenfor området.
 • Tverrfaglig samarbeid innenfor tjenesteområdet. Viktige fokusområder er Folkehelse, Tidlig innsats og barnekonvensjonen.
 • Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy.
 • Barnehage- og skolefaglige spørsmål herunder oppfølging av nasjonale og kommunale vedtak.
 • Delta i regionalt nettverkssamarbeid mellom 6 kommuner innenfor barnehageområdet og 7 kommuner innenfor grunnskoleområdet.
 • Skole/barnehage-hjemsamarbeid.
 • Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. Lov om barnehager § 8.
 • Godkjenning av barnehagene jf. Lov om barnehager § 10.
 • Tilsyn med barnehagene jf. Lov om barnehager § 16.
 • Koordinere og samarbeide med Stavanger og Finnøy på tjenesteområdet