a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

God barnehage- og skolekapasitet

Per i dag viser barnetallene at kommunen utnytter respektivt 64 % og 65 % av tilgjengelig kapasitet i skolene og barnehagene.

Les mer

Kulturskolen

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar, messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.

Les mer

Gode resultater på nasjonale prøver

Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Les mer

5 Oppvekst og læring

5.1 Innledning

Tjenesteområdet oppvekst og læring har det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring.

jenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (inkludert SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale utdannings- og utviklingsarenaene.

Kapasiteten i skolene og barnehagene i Rennesøy kommune er god. Prognosene fremover viser stabile tall for aldersgruppen 0-15 år.

Prognose 20192020202120222023
 0 år5353545555
Barnehage1-5 år316306302294295
1-7. klasse6-12 år560542537537515
8.-10. klasse13-15 år218233230234233
Totalt 1 1471 1341 1231 1201 098
       
Vid. skole16-19 år275282285275295
Tabell 5.1 Prognose barnehagebarn og elevtall, Rennesøy kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Per i dag viser barnetallene at kommunen utnytter omtrent 64 % av tilgjengelig kapasitet i skolene.

Status på elever i skolen per 01.10.2018:

SkoleElevtall 18/19Kapasitet
Mosterøy259392
Vikevåg317504
Rennesøy 220350
Totalt 7961 246
Tabell 5.2 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune. Kilde: GSI
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehagene har totalt en kapasitet på 594 plasser. Alderssammensetningen og antall barn avgjør hvor mange av disse plassene kommunen til en hver tid bruker. For barnehageåret 2018/2019 var det behov for ca. 405 plasser. Tallene viser at kommunen utnytter ca. 65 % av kapasiteten i barnehagene.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene er:

 • Sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole i Rennesøy kommune.
 • Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet.
 • Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak iht. til kompetansebehov i alle virksomheter innenfor området.
 • Tverrfaglig samarbeid innenfor tjenesteområdet. Viktige fokusområder er Folkehelse, Tidlig innsats og barnekonvensjonen.
 • Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy.
 • Barnehage- og skolefaglige spørsmål herunder oppfølging av nasjonale og kommunale vedtak.
 • Delta i regionalt nettverkssamarbeid mellom 6 kommuner innenfor barnehageområdet og 7 kommuner innenfor grunnskoleområdet.
 • Skole/barnehage-hjemsamarbeid.
 • Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. Lov om barnehager § 8.
 • Godkjenning av barnehagene jf. Lov om barnehager § 10.
 • Tilsyn med barnehagene jf. Lov om barnehager § 16.
 • Koordinere og samarbeide med Stavanger og Finnøy på tjenesteområdet

5.2 Barnehagene

Resultatvurdering og måloppnåelse

Det ble tilbudt barnehageplass til alle barn med rett på plass i hovedopptaket.

Antall barn i barnehagene 2015 2016 20172018
Antall barn pr. 15.12 358 333 313 290
Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Barn med særskilte behov og vedtak etter § 19 a i barnehageloven:

Barn med særskilte behov 2016 2017 2018 
Antall barn vår 16 12 14 
Antall barn høst  12 14 15 
Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har økt i 2018 i forhold til året før. Økningen henger sammen med ny pedagognorm som ble iverksatt fra august 2018. Dispensasjonene i 2018 dekker i hovedsak opp for permisjoner gitt personell med godkjent barnehagelærerutdanning.

Dispensasjoner 2015 2016 2017 2018 
Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet 14,1 % 14,4 % 11,8 % 14,7 % 
Tabell 5.5 Dispensasjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Kompetanseløft i barnehagene

Gode relasjoner, sosial kompetanse, språk, trivsel og lek er tema som har fokus i barnehagenes utviklingsplaner. Planene bygger på tema barnehagene har identifisert som fokus/forbedrings områder.

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Dette skal inngå som en del av det daglige samværet. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Teorigrunnlaget fra «Være sammen» står fortsatt sentralt i alle barnehagene i arbeidet med gode relasjoner og sosial kompetanse. Kommunen har utarbeidet planen «Innsats for trivsel”, som inneholder forebyggende tiltak i arbeid mot mobbeatferd og mobbing. Den inneholder gode tiltak til tidlig innsats for barns trivsel i barnehagen. Pedagogisk veileder har veiledet barnehagelærere og øvrig personell i barnehagene i faglige spørsmål og utfordringer i barnehagene, særlig med fokus på gode relasjoner, sosial kompetanse, lek og språk.

Fire pedagogiske ledere startet videreutdanning høsten 2018. To deltar på studiet “Språkutvikling og språklæring” og to på “Læringsmiljø og pedagogisk ledelse”. Begge studiene utgjør 30 studiepoeng. Videreutdanningsstudiene er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020». 13 ansatte i barnehagene har deltatt på eksamensforberedende kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset ble arrangert av opplæringskontoret i Stavanger.

Østhusvik og Bru barnehager er øvingsbarnehager. Skorpefjell og Bru barnehager har en lærling hver.

I 2018 fikk barnehagene to endringer i lovverk og forskrifter som regulerer bemanning i barnehager. Lovendringen (§18 i Lov om barnehager) består i barnehagen skal ha minst en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Denne normen har vært gjeldene i Rennesøy kommune i mange år og innebærer ingen reell endring i kommunen.

Det er i tillegg gjort endring i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon (§1 norm for pedagogisk bemanning). Endingen innebærer at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Forskriften trådte i kraft 01.08.2018. Endringen i den pedagogiske bemanningsnormen fører til at flere av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning.

Synkende barnetall i Rennesøy kommune førte til overtallighet blant de ansatte i barnehagene i 2018. 14 årsverk og 15 ansatte barne- og ungdomsarbeidere/assistenter ble berørt av overtallighet. Den nye normen for pedagogisk bemanning førte ikke til endring i bemanning i kommunen.

Sommeren 2018 ble tilbudene ved barnehagene i Rennesøy slått sammen i 3 uker. Det ble gitt et felles tilbud ved Vikevåg barnehage og Vestre Åmøy barnehage. Dette ga større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten. Evaluering av løsningen viser gode erfaringer.

5.3 Grunnskolen

Resultatvurdering og måloppnåelse

 14/1515/1616/1717/1818/19
Elever745768788784796
Klasser3838414142
Elever pr klasse19,620,219,219,118,9
Tabell 5.6 Elevtall og klasser per 31.12.2018
Last ned tabelldata (Excel)

Antall elever og antall klasser har gått noe opp i 2018. Rundt 75 barn har benyttet seg av tilbud om gratis leksehjelp etter skoletid. Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Det ble kjøpt inn PCer til alle elevene som begynte på 8. trinn. I ungdomsskolen er det nå 1:1 dekning. På mellom trinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.

Kommunens ansvar som skoleeier er stadig i utvikling og møter økte krav til oppfølging og system, jf. opplæringslovens § 13.10. Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Rennesøy 2017 ble lagt fram våren 2018.

Kompetanseløft i skolen

Både Rennesøy skule og Vikevåg skule er praksisskole/partnerskapsskole for lærerutdanningen ved universitetet i Stavanger. Å være partnerskapsskole er positivt for skoleutviklingen og utfordrer skolen til å drive et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid.

Skolene deltok på kompetanseheving knyttet til tospråklig fagopplæring i regi av Fylkesmannen. Kompetansehevingen er gitt til både ledelse, lærere og assistenter. Høsten 2018 ble det gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen på området.

To deltakere avsluttet kompetanse for kvalitet våren 2018. Fire deltakere startet på kompetanse for kvalitet ordningen høsten 2018. To lærere begynte på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1-7 trinn og en lærer på Lesing og skrivning som grunnleggende ferdighet på 8-13. trinn. En lærer begynte på Begynneropplæring. I tillegg begynte en lærer på lærerspesialistutdanning med vekt på lese- og skriveopplæring 1.-10. trinn, og en lærer begynte på rektorskolen.

Utviklingsplanen til skolene danner utgangspunkt for identifisering av områder skolen skal jobbe særlig med. Disse områdene er løftet inn i samarbeid og utvikling i Utdanningsregion midt. Vikevåg skule er med i pulje 1 og har nettverkssamarbeid med skoler i Finnøy og Universitetet i Stavanger.

Våren 2018 fullførte en klasse Vinterlandbruksskolen på Rennesøy. Tilbudet er veldig etterspurt og Rennesøy kommune vil igjen være vertskap for et nytt kull skoleåret 2018/2019.

5.4 Skolefritidsordning – SFO

Resultatvurdering og måloppnåelse

SFO14/1515/1616/1717/1818/19
Mosterøy7590857367
Vikevåg105117127127126
SUM180207212200193
Tabell 5.7 Antall barn i SFO - Tall er hentet fra GSI, grunnskolens informasjonssystem, pr 01.10.2018.
Last ned tabelldata (Excel)

Alle som søker får plass i SFO. I tillegg får flerkulturelle barn tilbud om 3 måneders gratis SFO ved ankomst til kommunen. Trivselsundersøkelser viser at barna trives på SFO og at foreldregruppen er fornøyd med tilbudet.

Det er utfordrende å skaffe nok personale, bl.a. som følge av ugunstig arbeidstid og små stillinger. Dette arbeides det aktivt med ved blant annet å se på kombinasjoner av stillinger i skole, barnehage og/eller kulturskole.

5.5 Kulturskolen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Kulturskolen14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Elevplasser 162 165 170 166 146 
Personale i hele stillinger 3,7 4,16 4,04 4,51 3,97 
Tabell 5.8 Elevplasser og bemanning, Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen har 3,97 årsverk med tilsammen 12 ansatte i deltidsstillinger. Kulturskolen har 146 elevplasser og 5 elever på venteliste. Skolen har oppdatert elevlister ved hjelp av administrasjonsverktøyet SpeedAdmin. Kulturskolen har også en egen hjemmeside med oppdatert informasjon om aktivitetstilbudet.

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar, messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.

Kommunen har som hovedregel at en elev bare kan benytte seg av to tilbud slik at det kan gis et undervisningstilbud til flest mulig. Avvik fra regelen kan forekomme om det er ledige plasser på aktivitetstilbudene når alle søkende har blitt tildelt plass.

Kulturskolen har i 2018 jobbet målrettet med å markedsføre sitt tilbud gjennom konserter på skolene og barnehage, danseforestilling, nyttårskonsert, filmkonsert, førjulskonsert i Utstein Kloster, åpen uke, oppdrag sammen med korps og kor, og oppdrag i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelse.

5.6 Voksenopplæringen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Rennesøy hadde pr. 31.12.2018 totalt 16 deltakere på introduksjonsprogrammet. Disse får undervisning i norsk og samfunnskunnskap ved Johannes læringssenter i Stavanger. Det blir ikke gitt tilbud om begynnerkurs i norsk i Rennesøy kommune. Arbeidsinnvandrere som har behov for norskkurs, blir vist til nabokommuner i regionen.

Oppsummering og utfordringer – Oppvekst og læring

Antall søkere til barnehagetilbudet avtar. Det utfordrer kommunen på flere måter. Organiseringen av barnegrupper i den enkelte barnehage blir utfordret med endring i alderssammensetningen. På et overordnet nivå blir kapasitet og antall barnehager en problemstilling.

Innenfor Grunnskole-området skal kartlegginger vektlegges og sikre at resultatene blir brukt og får betydning for den ordinære og tilrettelagte undervisningen. Målet er tilpasset opplæring, variasjon i undervisningsmetoder og kvalitet i vurderingsarbeidet for hver elev.

Både skolene og barnehagene i Rennesøy har et bevisst og systematisk fokus på arbeid mot mobbing og for inkludering.

Skolene skal gi opplæring og ha god bruk av digitale hjelpemidler. Kunnskapsløftet har digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet eleven skal ha når dem går ut av grunnskolen. Målet om PC-tetthet er nådd.