a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.1 Innledning

Et overordnet mål med arbeidet i fellestjenestene er å bidra til effektiv, god og samordnet ledelse og planlegging av kommunens totale virksomhet. I tillegg inngår kommunejurist og andre felles administrative oppgaver i kommunen. Politisk styring inngår også i fellestjenester med eget ansvarsområde. Avdelingen Fellestjenester blir ledet av organisasjons- og personalsjef.

Fellestjenester har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle kommunens sentraliserte tjenester innen områdene: personalforvaltning, IKT, informasjon, post, arkiv, politisk sekretariat, forhandlinger, HMS, økonomiforvaltning (herunder lønn, regnskap og skatt) samt kommunens overordnede organisatoriske utviklingsarbeid.

For å ivareta disse oppgavene er arbeidet organisert i fire faggrupper:

  • IKT
  • Informasjon/service/politisk sekretariat
  • Personal/lønn
  • Økonomi/skatt

Fellestjenester utfører administrative oppgaver sammen med alle kommunens tjenesteområder.

Avdelingen hadde pr. 31.12.18 totalt 10,52 årsverk. Nedenfor følger fordeling av stillingsressursene i 2018:

Antall årsverk2018
Rådmann1,00
Organisasjons- og personalsjef 1,00
Fagområdet informasjon/service/ politisk sekretariat2,80
Fagområdet lønn0,80
Fagområdet personal1,00
Fagområdet økonomi/skatt1,91
Kommunejurist1,00
Prosjektstilling kommunereform*1,00
Totalt10,51
Tabell 4.1 Antall årsverk, Fellestjenester - *midlertidig til 31.12.2019
Last ned tabelldata (Excel)

Bemanningssituasjonen i Fellestjenester har gjennom 2018 vært på et nivå som innebærer at man ikke har nådd avdelingens ambisjoner, herunder fullimplementering av nødvendige IKT systemer, økt kvantitative og kvalitative utredninger og ytterligere støtte og bistand til ledere. Avdelingen tilstreber å besvare høringer og annet, uttømmende og kvalitativt, men må erkjenne at dette er krevende i prioriteringssituasjoner.

Rennesøy kommune har siden høsten 2017 hatt et formelt samarbeid med Stavanger kommune om ivaretakelse av det faglige og helhetlige ansvaret for økonomi, herunder tertialrapportering, budsjettprosessen, regnskap og den daglige budsjettoppfølgingen. Dette har gitt kommunen tilgang til et svært godt fagmiljø. Gjennom 2018 har økonomimiljøet i Stavanger lært Rennesøy godt å kjenne. Samarbeidet har derfor blitt vidererutviklet på en god måte, som også vil være formålstjenlig i «Nye Stavanger».

Avdelingen har gjennom 2018 hatt en stabil og høy nærværsgrad, med lite egen- og legemeldt fravær. Resultatene viser 3,7 % for kombinert sykefravær. Rådmannen er fornøyd med dette resultatet da avdelingen har hatt et stort arbeidspress i 2018 grunnet omstilling og stort fokus på «Nye Stavanger».

Det er utfordrende at Fellestjenester har svært små fagmiljøer, som stort sett består av en medarbeider per fagdisiplin. Dette gjør avdelingen og kommunen sårbar for fravær og turnover. Til tross for dette er det rådmannens vurdering at Fellestjenester driftes effektivt og har gode leveranser. En relativt liten stab/ administrasjon er med på å sikre at kommunen er dynamisk.

Avdelingen har i 2018 blitt stadig mer involvert i arbeidet med etablering av nye Stavanger kommune. Det er forventet at dette arbeidet vil bli mer ressurskrevende i 2019.Arbeidet med «Nye Stavanger» vil nødvendigvis få implikasjoner for ambisjonsnivået og utviklingen fremover.