a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 25 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20142015201620172018
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser415 570434 022468 294498 078518 616
- Videre utlån / startlån36 62439 26143 78151 29359 687
- Ubrukte lånemidler15 23515 16913 45821 59133 126
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner363 711379 592411 055425 194425 803
Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 21 mill. fra 2017 til 2018. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 1 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2014-2018.

Figur 3.7 Utvilling i brutto lånegjeld per innbygger 2014-2018

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2014-2018, og var per 31. desember 2018 på kr 95 036. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av figuren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune.

Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)