a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.6 Likviditet og soliditet

3.6.1 Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 1

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene. Likviditetsgradene måles ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2018 på 2,0.

 20142015201620172018
Likviditetsgrad 11,811,931,991,842,12
Tabell 3.21 Likviditetsgrad 1
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Likviditeten har vært relativt stabil de siste fem årene, men er noe styrket fra 2017 til 2018.

 20142015201620172018
Likviditetsgrad 20,841,081,151,121,43
Tabell 3.22 Likviditetsgrad 2
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Egenkapitalprosenten gir en indikasjon på soliditeten, gjennom å vise hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

 20142015201620172018
Egenkapitalprosent17,7 %19,6 %20,1 %18,6 %20,1 %
Tabell 3.23 Egenkapitalprosent
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2018 på 20,1 %, og er noe styrket fra 2017. I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.

3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2014-2018 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 14,2 mill. i 2018. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2018. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL20142015201620172018
Omløpsmidler 01.01.102 769 000105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270
Omløpsmidler 31.12105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012
Endring omløpsmidler2 918 00019 394 00015 242 01514 219 2545 598 742
Kortsiktig gjeld 01.01.55 534 00058 280 00064 943 00070 466 59684 170 295
Kortsiktig gjeld 31.1258 280 00064 943 00070 466 59684 170 29575 529 259
Endring i kortsiktig gjeld2 746 0006 663 0005 523 59613 703 700-8 641 037
Endring i arbeidskapital172 00012 731 0009 718 420515 55514 239 779
Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2014-2018
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene som regel vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapitalen vist for gunstige tall de senere år. Arbeidskapitalen per 31. desember 2018 var på kr 76 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 9 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 13,5 mill. fra 2017 til 2018. I tabell 3.25 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2014-2018.

Arbeidskapital 2014-2018 31.12.201431.12.201531.12.201631.12.20171.1.2018
Omløpsmidler 31.12105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012
Kortsiktig gjeld 31.1258 280 00064 943 00070 466 59684 170 29575 529 259
Arbeidskapital47 407 00060 138 00069 856 42070 371 97584 611 754
Herav premieavvik11 052 0007 808 0008 869 0008 246 0009 002 508
Korrigert arbeidskapital36 355 00052 330 00060 987 42062 125 97575 609 245
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap172 00012 731 0009 718 420515 55514 239 779
Endring / korrigert arbeidskapital-2 773 00015 975 0008 657 4201 138 55513 483 271
Tabell 3.25 Arbeidskapital 2014-2018, korrigert for premieavvik. Alle tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 25 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20142015201620172018
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser415 570434 022468 294498 078518 616
- Videre utlån / startlån36 62439 26143 78151 29359 687
- Ubrukte lånemidler15 23515 16913 45821 59133 126
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner363 711379 592411 055425 194425 803
Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 21 mill. fra 2017 til 2018. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 1 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2014-2018.

Figur 3.7 Utvilling i brutto lånegjeld per innbygger 2014-2018

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2014-2018, og var per 31. desember 2018 på kr 95 036. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av figuren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune.

Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)