a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2018 på totalt kr 252 mill., som er kr 31 mill. (14 %) høyere enn ved utgangen av 2017. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 27 mill., bundne driftsfond kr 4 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 1 mill. og kr 2 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 15 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2018. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg, samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2018 på kr 204 mill., noe som utgjør en økning på kr 28 mill. fra 2017.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2018 redusert med netto kr 11,8 mill. Sett bort fra ny kategorisering av fond ad investeringstilskudd fra Husbanken, ble investeringsfondene redusert med kr 8,1 mill. og bundet driftsfond og disposisjonsfondet redusert med henholdsvis kr 3,3 mill. og kr 0,3 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.18 og i note 10.

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 7459 2167 5141 60346 078
Avsetninger8 3481 596009 944
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-8 657-4 92700-13 584
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet00-6 900-1 241-8 141
Korreksjon av fondstype0-1 44601 4460
Utgående balanse 31.12.27 4364 4396141 80834 297
Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2017
Disposisjonsfond - generelt24 05323 676
Disposisjonsfond justeringsrett2 8952 536
Fond mottak flyktninger41 300
Ungdommens dag2828
Prestvågen206205
Sum disposisjonsfond27 18627 745
Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2018. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Disposisjonsfond - generelt2018
Inngående balanse-23 676
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - kommunereform850
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering1 950
Opprinnelig budsjettert bruk i investering250
KO sak 16/18, 1. tertial - generell finansiering35
KO sak 16/18, 1. tertial - grunnundersøkelse Vikevåg sentrum920
Finansiering av underskudd Vann 2018771
Finansiering av underskudd Avløp 2018997
Finansiering av underskudd Renovasjon 20181 510
Tilføring av fondsmidler 
Tilført statlig tildeling havbruksmdler (2017+2018)-7 421
KO sak 29/18, 2. tertial - generell tilføring fond-240
Oppgjør i 2017 for tidligere underskudd fra Renovasjon 
Utgående balanse24 053
Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2018. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.19 viser bevegelsene på det generelle disposisjonsfondet i 2018. Opprinnelig budsjett la opp til å bruke kr 3,05 mill. av fondet. I første tertial ble det vedtatt å bruke ytterligere kr 0,96 mill. Samtidig er det tilført kr 7,4 mill. til fondet fra statlige havbruksmidler og kr 0,24 mill. i generell tilføring.

Gjennom oppdaterte kalkulasjoner innen VAR-tjenestene ble det lagt opp til å reversere planen om å dekke inn tidligere underskudd til å bruke kr 2,8 mill. av fondet til å finansiere årets forventede merforbruk innen selvkosttjenestene. Endelig regnskap innen VAR-tjenestene tilsier kr 0,5 mill. i ytterligere finansieringsbehov. Samlet midlertidig lån fra fondet til selvkostområdene utgjør per 31.12.2018 kr 4,4 mill. Midlene må tilbakebetales innen få år.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2018 på kr 928 mill. Dette er en økning på kr 43 mill. (5 %) fra 2017. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 23 mill. og kr 20 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endring i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2018 var kr 63 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 9 mill. fra 2017 til 2018. Det gjenstod kr 33 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2018.