a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 1 256 mill. per 31. desember 2018, det vil si kr 66 mill. (5,5 %) høyere enn per 31. desember 2017.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av anleggsmidlene utgjorde kr 1 096 mill. ved utgangen av 2018. Dette er en økning på kr 60 mill. (5,8 %) fra 2017. Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. økte med kr 20 mill., pensjonsmidlene økte med 35 mill., aksjer/andeler økte med kr 1 mill. og utlån økte med kr 4 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2018 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 23 mill. og startlånene på kr 56 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 160 mill. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 6 mill. (3,6 %) fra 2017. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2018 på kr 9 mill., noe som er en økning på kr 1 mill. fra 2017. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.4.3 og i note 5. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 108 mill. og kortsiktige fordringer var på kr 43 mill. Dette innebærer henholdsvis en økning på kr 14 mill. og en reduksjon på kr 9 mill. fra 2017. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økning i ubrukte lånemidler.