a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.7 Resultat per tjenesteområde

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 297,6 mill. i 2018. Driften i 2018 ga et positivt avvik på kr 7,4 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn har bidratt med mindreforbruk i 2018. Nærmere omtale følger videre i dette delkapittelet.

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Fellestjenester27 552 73030 826 370-3 273 64089,4 %28 585 492
Oppvekst og læring134 281 042129 734 8004 546 242103,5 %127 608 698
Helse og velferd91 411 76897 169 720-5 757 95294,1 %91 342 782
Kultur og samfunn eks VAR10 457 71711 523 300-1 065 58390,8 %11 744 070
Tekniske tjenester26 523 34228 366 810-1 843 46893,5 %30 167 888
Sum eks VAR290 226 599297 621 000-7 394 40197,5 %289 448 930
Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene
Last ned tabelldata (Excel)

Fellestjenester

Fellestjenester hadde i 2018 et mindreforbruk på kr 3,27 mill., hvilket utgjør et forbruk på 89,4 % av budsjettet.
De ulike ansvarsområdene har gjennom 2018 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært
mulig. Reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste, lærlinger og kopieringsavtaler er variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Politisk styring og kontroll3 526 2103 300 000226 210106,9 %3 673 418
Fellestjenester 10 301 09711 278 870-977 77391,3 %10 016 016
Felles administrasjon7 248 45610 121 500-2 873 04471,6 %8 239 973
IKT6 476 3136 126 000350 313105,7 %6 656 084
Sum27 552 07630 826 370-3 274 29489,4 %28 585 491
Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring har et resultat for 2018 på kr 4,4 mill. i merforbruk. Dette utgjør 103,45 % av budsjettrammen. Deler av merforbruket på oppvekstkontoret skyldes at kutt i budsjettrammen på oppvekst og læring ikke er fordelt ut på den enkelte virksomhet. I tillegg har det vært en økning i utgifter knyttet til skoleskyss samt at det i 2018 er korrigert for manglende anordning av kostnad til interkommunalt PPT tidligere år. Merforbruket på skolene knytter seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Oppvekstkontor10 576 1178 502 3202 073 797124,4 %8 576 235
Kulturskole1 784 0721 937 980-153 90892,1 %1 784 072
Skolene/SFO78 355 41775 236 6803 118 737104,1 %74 136 919
Barnehagene43 396 37444 057 820-661 44698,5 %43 156 478
Sum134 111 980129 734 8004 377 180103,4 %127 653 704
Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring
Last ned tabelldata (Excel)

Helse og velferd
Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 5,8 mill. i 2018, som gir et forbruk på 94,1 % av budsjettet. Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter, mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante stillinger samt brukerbetalinger knyttet til både langtidsopphold og korttidsopphold. Mindreforbruket hos NAV skyldes i hovedsak lavere kostnader knyttet til introlønn til flyktninger som har direkte sammenheng med lavere flyktningtilstrøm.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Helse og velferd fellestjenester4 877 5475 883 680-1 006 13382,9 %5 127 057
Forebygging og folkehelse12 631 78014 145 550-1 513 77089,3 %12 395 070
NAV14 854 37416 861 250-2 006 87688,1 %17 083 709
Barnevernstjenesten7 432 4926 896 000536 492107,8 %6 769 210
Institusjons- og hjemmetjenester42 981 15943 036 240-55 08199,9 %41 526 632
Tverrfaglige tjenester8 634 41610 347 000-1 712 58483,4 %8 411 104
Sum91 411 76897 169 720-5 757 95294,0 %91 312 782
Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og samfunn
Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 1,1 mill. i 2018 som gir et forbruk på 90,8 % av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende, men flere av fagområdene har hatt vakante stillinger og permisjoner. Dette gir et samlet mindreforbruk. Gebyrinntektene har vært høyere enn budsjettert på grunn av fra byggesak og andel dispensasjonssaker. Selvkostområdene VAR blir nærmere omtalt i kapittel 3.4.6.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Plan og Utvikling2 892 2083 900 700-1 008 49274,1 %3 205 579
Landbrukskontor1 721 4561 695 00026 456101,6 %1 347 778
Kultur3 315 4973 275 00040 497101,2 %4 259 430
Kulturmidler267 050343 000-75 95077,9 %275 495
Frivilligsentral521 627492 35029 277105,9 %724 170
Barn og unge662 159586 50075 659112,9 %586 082
Bibliotek1 077 7201 230 750-153 03087,6 %1 237 012
Sum10 457 71711 523 300-1 065 58390,8 %11 635 546
Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 1,8 mill. i 2018, som utgjør et forbruk på 93,5 % av budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt høyere husleieinntekter.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder

Tjenesteområde Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
Prosjektorganisering/ utbygging----393 526
Tekniske tjenester3 678 7365 141 400-1 462 66471,6 %5 041 395
Energi3 728 8853 483 000245 885107,1 %4 142 700
Renhold8 867 2598 868 410-1 151100,0 %8 685 534
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)10 248 46210 874 000-625 53894,2 %11 904 733
Sum26 523 34228 366 810-1 843 46893,5 %30 167 888
Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)