a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.6 Resultater fra selvkostområdene

Rennesøy kommune har tre ordinære selvkostområder (Vann, avløp og renovasjon – VAR) hvor all finansiering skal avregnes over tid, og to områder som er underlagt selvkostbetraktninger (plan- og byggesaker og kart- og delingsforretninger) med krav om at brukerbetalingen maks kan dekke selvkost, uten at 100 % selvkostfinansiering er vedtatt av kommunestyret.

Oppsummert for 2018 gikk alle tre ordinære selvkostområder med underskudd.

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 70,3 % i 2018. Selvkostfondet på vann var kr 1,87 mill. ved utgangen av 2017.  Vann gikk med kr 2,6 mill. i underskudd i 2018. Underskuddet er dekket med midlertidig lån fra disposisjonsfondet på 0,8 mill. i 2018.  Underskuddet skyldes tap av fordringer og en reberegning av kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial 2018. Merforbruket ble noe lavere grunnet lavere utgifter til IVAR budsjettert. Selvkostfondet vann er per 31.12.2018 kr 0.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 85,4 % i 2018. Akkumulert underskudd på Avløp var kr -1,0 mill. per 31.12.2017.  I 2018 gikk Avløp med kr 1 mill. i underskudd. Underskuddet er finansiert med midlertidig lån fra kommunens disposisjonsfond. Akkumulert underskudd for tilbakebetaling er per 31.12.2018 på kr 2,0 mill. Underskuddet skyldes tap av fordringer og en reberegning kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial 2018. Merforbruket ble noe høyere grunnet høyere utgifter til IVAR enn budsjettert. Analysene viser at budsjetterte kostnadene til IVAR for vann og avløp har vært skjevfordelt, og vil sees nærmere på i arbeidet med HØP 2020 – Nye Stavanger. Selvkostfondet på Avløp er per 31.12.2018 kr 0.

Innenfor områdene plan- og byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning kan brukerbetalingen maksimalt dekke selvkost. Det er ikke fattet vedtak av kommunestyret som tilsier at det skal være 100 % selvkost innenfor disse to områdene. Det betyr at et eventuelt overskudd må settes av på selvkostfond, mens et underskudd kan dekkes av andre kommunale midler (hvis det ikke er tilstrekkelig midler på selvkostfondene).

Dekningsgraden for renovasjonssektoren var 79,6 % i 2018. Akkumulert underskudd på Renovasjon var kr -0,25 mill.  i 2017.   I 2018 gikk selvkostområdet med et underskudd på kr 1,5 mill. Underskuddet er finansiert med et midlertidig lån fra kommunens disposisjonsfond. Akkumulert underskudd for tilbakebetaling er per 31.12.2018 på kr 1,6 mill. Underskuddet tap av fordringer og en reberegning kapitalkostnader knyttet til investeringer, jfr. 2. tertial 2018. I tillegg skyldes noe av merforbruket høyere utgifter til kjøp av tjenester fra private og IVAR. Selvkostfondet renovasjon er per 31.12.2018 kr 0.

Rådmannen vurderte i økonomiplanen 2019-2022 inntekts- og kostnadsnivå på VAR-området fremover i planperioden og har tatt grep for å unngå et eventuelle fremtidige underskudd på områdene.

Plan- og byggesaksbehandling og Kart- og delingsforretning gikk med underskudd i 2018 med henholdsvis kr 0,3 mill. og kr 0,1 mill. og bidrar således til en lavere resultatoppnåelse på bunnlinjen for kommunekassen. I Rennesøy er det ikke satt krav til inndekning av disse underskuddene i fremtiden.

Selvkostoversikt2016  2017  2018   
 InntekterKostnaderOver(-)/ underskudd (+)InntekterKostnaderOver(-)/ underskudd (+)InntekterKostnaderOver(-)/ underskudd (+)Selvkost-fond per 31.12.2018
Vann6 547-7 345-7986 587-6 670-836 628-9 242-2 6140
Avløp5 058-5 410-3525 385-5 945-5606 436-7 433-9970
Renovasjon4 844-5 132-2895 451-5 2062455 840-7 350-1 5100
Kart og delingsforr. 3)593-635-42401-568-167503-590-870
Plan og byggesak 3)1 916-2 781-8642 452-3 128-6762 857-3 181-3240
Sum selvkostområder18 958-21 303-2 34420 276-21 517-1 24122 265-277 797-5 5330
Tabell 3.10 Selvkostoversikt resultat 2018
Last ned tabelldata (Excel)