a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2018 ble foretatt før 2017-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene.  Dette resulterer i enkelte svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige budsjettforutsetningene. Pensjonspremier på kr 33,3 mill. er i 2018 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 4,4 mill. betalt av premiefond. Pensjonspremiene er 12 % høyere enn i 2017, hvor særlig de økte reguleringspremiene (grunnet høyere lønnsvekst) bidrar.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Høyere premier har gitt et høyere premieavvik for inntektsføring i 2018. Når tidligere års premieavvik tilbakeføres med en andel, har dette gitt en netto inntektsføring i 2018 samlet sett på kr 0,8 mill. Sammenlignet med 2017 gir dette en positiv effekt på netto driftsresultat med kr 1,4 mill. Se nærmere informasjon i note 5.

Innbetalte pensjonspremier har som nevnt hovedsakelig vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Dette har gitt en betydelig inntektsføring av premieavvik, med tilhørende finansiering av tjenester. Akkumulert premieavvik for Rennesøy kommune utgjør kr 9,0 mill. per 31. desember 2018 og viser en økning fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.