a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2018 ble kr 412,9 mill. Dette er en økning på kr 14,1 mill. tilsvarende 3,6 % fra 2017. Sammenlignet med justert budsjett 2018 viser regnskapet merinntekter på kr 11 mill. I 2018 er kr 1,6 mill. av driftsinntektene overført til 2019 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2017 (tilsvarende i 2017 var kr 1,6 mill.).

Figur 3.4 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 38 % av de totale driftsinntektene i 2018 (37 % i 2017). Grunnet inntektsutjevningselementet i rammetilskuddet, utgjør de frie inntektene nå 70 % av driftsinntektene, hvilket er samme prosentpoeng som året før.

Figur 3.4 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Rennesøy kommune
LinjeDriftsinntekterRegnskap 2018Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Brukerbetalinger-20 304-19 511-793104,1 %-20 012
2Andre salgs- og leieinntekter-35 478-33 890-1 588104,7 %-33 281
3Overføringer med krav til motytelse-48 748-41 452-7 296117,6 %-50 472
4Rammetilskudd-131 535-132 6401 10599,2 %-131 836
5Andre statlige overføringer-20 909-22 9752 06691,0 %-14 703
6Andre overføringer-----144
7Skatt på inntekt og formue-154 331-149 880-4 451103,0 %-146 692
8Eiendomsskatt-1 568-1 568-100,0 %-1 568
9Sum driftsinntekter-412 873-401 91610 957102,7 %-398 708
Tabell 3.4 Driftsinntekter 2018. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter (linje 1 og 2) ble begge om lag 4 % høyere i forhold til budsjett 2018 samt også høyere enn regnskap 2017.

Overføringer med krav til motytelse (linje 3) som gjelder refusjonsinntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, sykefravær og foreldrepenger samt merverdiavgift viser kr 7,3 mill. høyere inntekt sammenlignet med justert budsjett 2018. Samtlige inntekter under denne posten har en tilsvarende motpost på utgiftssiden, jf. kapittel 3.4.2.

Eiendomsskatt (linje 8) gjelder kun verk og bruk i henhold til kommunestyrets vedtak.

Frie inntekter (linje 4 og 7)
Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Avvik regnskap - justert budsjett 2018Regnskap 2017
Skatt -154 331-149 880-149 880-4 451-146 692
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -129 795-129 604-127 704-191-130 735
Overgangsordning - INGAR-5 786-5 786-5 786--2 592
Ordinære skjønnsmidler-1 000-1 000-1 000--1 000
Skjønnsmidler språkdeling-600-600-700--700
Inntektsutjevning5 0453 7503 8501 2952 491
Sum rammetilskudd-132 136-133 240-131 3401 104-132 536
Sum frie inntekter-286 467-283 120-281 220-3 347-279 228
      
Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2018. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Rennesøy kommune ble kr 286,47 mill. i 2018 og dermed kr 3,35 mill. høyere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2018 ble kr 154,3 mill. Dette er en økning på kr 7,6 mill. (5,2 %) sammenlignet med 2017. Nivået er like over inngangen i 2016, som i seg selv ble et meget godt år før fallet kom i skatteinngangen i 2017.Skatteinngangen er kr 4,45mill. høyere enn justert budsjett 2018.

Veksten i forskuddstrekket ble drivende og ble  kr 7,0 mill. høyere (+ 5,8 %) sammenlignet med 2017. Forskuddstrekket utgjør 82 % av all skatteinngang i Rennesøy kommune i 2018 og nivået er derfor avgjørende for den samlede skatteutviklingen.. Forskuddsskatten ble på nivå med året før. Restansene ble kr 0,8 mill. høyere og ca. 9 % høyere enn 2017.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 162,5 mrd., tilsvarende en skattevekst på 3,8 %. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2018 ble først nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 1,3 % til 1,0 %. Deretter ble anslaget økt til 2,4 % i forbindelse med forslag til statsbudsjett 2019 grunnet ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.

Figur 3.5 viser akkumulert skattevekst per måned i 2018 for Rennesøy kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.5 Akkumulert skattevekst per måned i 2018

Skatteveksten i Rennesøy ble sterkene enn for landet og medfører en høyere skatteutjevning for Rennesøy kommune sammenlignet med året før. Skatteutjevningen ble på vel kr 5,0 mill. for Rennesøy og innebærer at trekket ble kr 1,3 mill. høyere enn justert budsjett. Dette motsvarer noe av merinntektene i lokal skatteinngang.

Rennesøy kommune hadde skatteinntekter på kr 31 827 per innbygger i 2018, en økning på 6,1 % fra 2017. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 3,1 % til kr 30 693 per innbygger. Dette ga Rennesøy kommune skatteinntekter på 103,7 % av landsgjennomsnittet og innebærer en liten vekst etter et markant fall i 2016. Rennesøy kommune ligger nå på et lavere inntektsnivå enn noen få år tilbake. Utviklingen vises i figur 3.6.

Figur 3.6 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Andre statlige tilskudd (linje 5) gjelder bl.a. integreringstilskudd og tildeling av havbruksmidler.

Tilskudd fra statlig havbruksfondRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
Tilskudd fra statlig havbruksfond-7 258-72635-163
Avsetning til fond7 2587263-5163
Netto effekt i driftsregnskapet----
Tabell 3.6 Tildeling havbruksmidler. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)