a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.3 Analyser av investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusivt finanstransaksjoner ble kr 42 mill. i 2018. Nivået er kr 6,3 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes endret framdrift knyttet til investeringsprosjektet. Endret framdrift av bl.a. utbygging av GS-vei Sokn og oppdimensjonering av ledningsnett på Mosterøy medførte at finansieringsbehovet ble kr 6 mill. lavere enn justert budsjett i 2018. Investeringsinntekter ble i 2018 kr 8,5 mill. og er kr 3,3 mill. høyere enn justert budsjett. Årsaken er at det er mottatt høyere kompensasjon for merverdiavgift enn budsjettert.

Udisponerte lånemidler fra 2018 er forventet brukt i løpet av 2019 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
1. Sum investeringsinntekter-8 504-5 210-3 294-6 040
2. Brutto investeringsutgifter41 99448 325-6 33146 477
3. Finanstransaksjoner21 265-21 26516 102
4. Finansieringsbehov54 75543 11511 64056 539
Dekket slik    
5. Bruk av lån-36 585-35 045-1 540-50 691
6. Salg av aksjer og andeler-103--103-
7. Mottatte avdrag på utlån-8 756--8 756-5 064
8. Overført fra driftsregnskapet-920-920--15
9. Bruk av disposisjonsfond-250-250--
10. Bruk av ubundne investeringsfond-6 900-6 900--769
11. Bruk av bundne investeringsfond-1 241--1 241-
12. Sum finansiering-54 755-43 115-11 640-56 539
     
13. Udekket/udisponert----
Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2017. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.3.1 Investeringsutgifter

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 42 mill., herav om lag kr 15,3 mill. i investeringer er knyttet til skole- og barnehagelokaler og kr 5 mill. gjelder botilbud på institusjon samt ny teknologi. Investeringer i vann og avløp utgjør kr 2,6 mill. i 2018.

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2018 som inngår i egenfinansiering av investeringene består av momskompensasjon på kr 7,2 mill. Refusjon fra fylkeskommunen utgjorde kr 1,1 mill. og bruk av ubundne investeringsfond utgjorde kr 6,9 mill. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av egenfinansieringen. Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 44 %. Det innebærer at 56 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2018. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet