a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.2.3 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2018 er viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,7 mill. Til sammenligning ble driftsresultatet for 2017 gjort opp i null etter at strykningsbestemmelser på om lag kr 0,12 mil. i redusert overføring av midler fra driften til egenfinansiering av investeringene.

Driftsinntektene i 2018 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr 10,7 mill. sammenlignet med kr -1,3 mill. i 2017.

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjør en betydelig resultatforbedring fra 2017 på kr 20 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2017AvvikOpprinnelig budsjettRegnskap 2017
Sum driftsinntekter-412 873-401 916-10 957-371 695-398 707
Sum driftsutgifter402 149404 591-2 442358 465400 013
Brutto driftsresultat -10 7242 675-13 399-13 2301 306
Resultat eksterne finanstransaksjoner21 17321 260-8720 00226 815
Motpost avskrivninger-22 465-22 275-190-2 395-20 137
Netto driftsresultat -12 0161 660-13 6764 3777 984
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter2,9 %-0,4 % -1,2 %-2,0 %
Netto avsetninger, fond-13 584-10 246-3 338-4 627-24 116
Overført til investeringsregnskapet10 8638 586-25016 132
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-14 737----
Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2018. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)