a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.2 Økonomiske hovedtall

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse.

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjorde 2,9 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -1,2 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn opprinnelig budsjett er høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2017 var kr -8 mill. (-2,0 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Rennesøy kommune i årene 2014-2018.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2018 på 2,5 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til sammenligning var nivået 3,5 % i 2017 og 3,8 % i 2016 for kommunekassene.

3.2.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2018 en brutto lånegjeld på kr 519 mill., hvorav startlån utgjorde kr 60 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 126 % og en gjeldsgrad eksklusive startlån på 111 %. Gjeldsgraden har vært økende de siste årene grunnet økt nedbetalingstid, årlige låneopptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere inntektsvekst.

Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.2.3 Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Driftsregnskapet for 2018 er viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,7 mill. Til sammenligning ble driftsresultatet for 2017 gjort opp i null etter at strykningsbestemmelser på om lag kr 0,12 mil. i redusert overføring av midler fra driften til egenfinansiering av investeringene.

Driftsinntektene i 2018 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr 10,7 mill. sammenlignet med kr -1,3 mill. i 2017.

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjør en betydelig resultatforbedring fra 2017 på kr 20 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2017AvvikOpprinnelig budsjettRegnskap 2017
Sum driftsinntekter-412 873-401 916-10 957-371 695-398 707
Sum driftsutgifter402 149404 591-2 442358 465400 013
Brutto driftsresultat -10 7242 675-13 399-13 2301 306
Resultat eksterne finanstransaksjoner21 17321 260-8720 00226 815
Motpost avskrivninger-22 465-22 275-190-2 395-20 137
Netto driftsresultat -12 0161 660-13 6764 3777 984
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter2,9 %-0,4 % -1,2 %-2,0 %
Netto avsetninger, fond-13 584-10 246-3 338-4 627-24 116
Overført til investeringsregnskapet10 8638 586-25016 132
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-14 737----
Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2018. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 66 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 60 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 6 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 31 mill. og kr 35 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 53 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 14,2 mill. fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

Balanseregnskapet Regnskap 2018Andel 2018Regnskap 2017Andel 2017Endring 2018-2017
Anleggsmidler1 095 52187,2 %1 035 27487,0 %60 247
Omløpsmidler160 14112,8 %154 54213,0 %5 599
Sum eiendeler1 255 662100 %1 189 816100 %65 846
Egenkapital252 38720,1 %221 24418,6 %31 143
Langsiktig gjeld927 74573,9 %884 40174,3 %43 344
Kortsiktig gjeld75 5296,0 %84 1707,1 %-8 641
Sum egenkapital og gjeld1 255 662100 %1 189 816100 %65 846
      
Arbeidskapital84 612 70 372 14 240
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)