a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

10.1.7 Hovedoversikt balanse

 Noter20172016
EIENDELER   
Anleggsmidler   
Faste Eiendommer 7630 777620 294
Utstyr, maskiner, transportmidler719 1899 619
Langsiktige utlån1179 74275 734
Aksjer og andeler1219 41918 655
Pensjonsmidler5346 393310 971
Sum anleggsmidler 1 095 5211 035 274
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer1343 44752 384
Premieavvik59 0038 246
Kasse, postgiro, bankinnskudd14107 69293 913
Sum omløpsmidler 160 141154 542
SUM EIENDELER 1 255 6621 189 816
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
Disposisjonsfond1027 18627 745
Bundne driftsfond104 4389 215
Ubundne investeringsfond106147 514
Bundne investeringsfond101 8091 603
Regnskapsmessig mindreforbruk1014 7370
Kapitalkonto20204 065175 627
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
Sum egenkapital 252 387221 244
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelser5409 129386 324
Langsiktig gjeld9518 616498 078
Sum langsiktig gjeld 927 745884 401
Korsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld 75 52984 170
Sum kortsiktig gjeld 75 52984 170
Sum gjeld 1 003 274968 571
SUM EGENKAP. OG GJELD 1 255 6611 189 816
    
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler 33 12621 591
Andre memoriakonti 5 4856 897
SUM MEMORIAKONTI 38 61128 488
MOTPOST MEMORIAKONTI -38 611-28 488
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)