a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

 Regnskap 2018Rev. bud. 2018Opprinnelig bud. 2018Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue-154 331 155-149 880 000-149 880 000-146 691 587
Ordinært rammetilskudd-131 535 200-132 640 000-131 340 000-131 836 324
Skatt på eiendom-1 567 692-1 568 000-1 650 000-1 567 692
Andre direkte eller indirekte skatter----
Andre generelle statstilskudd-20 033 569-22 975 000-14 032 000-14 702 959
Sum frie disponible inntekter-307 467 616-307 063 000-296 902 000-294 798 562
Renteinntekter og utbytte-9 462 741-8 962 000-8 670 000-8 247 728
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.10 483 86310 227 0009 952 0009 836 798
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Avdrag på lån19 975 13019 975 00018 700 00025 126 823
Netto finansinntekter/utgifter20 996 25221 240 00019 982 00026 715 893
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbr.----
Til ubundne avsetninger8 347 5277 666 000214 00014 542 329
Til bundne avsetninger1 595 909-36 0001 574 979
Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk----14 097 501
Bruk av ubundne avsetninger-8 657 417-7 908 000-3 383 000-8 663 051
Bruk av bundne avsetninger-4 926 725-2 338 000-1 244 000-1 356 096
Netto avsetninger-3 640 706-2 580 000-4 377 000-7 999 340
     
Overført til investeringssregnskapet920 000920 000-15 008
     
Til fordeling drift-289 192 070-287 483 000-281 297 000-276 067 001
     
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)274 455 387287 483 000281 297 000276 067 001
     
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)-14 736 683---
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Avvik mellom skjemaene 1A og 1B for regnskapsår 2017 sett opp mot tidligere avlagt regnskap for 2017 skyldes endringer i fordeling av tall mellom skjemaene.