a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

10.1.1 Hovedoversikt drift

 NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1-20 304 361-19 511 000-19 511 000-20 012 081
Andre salgs- og leieinntekter1-35 478 504-33 890 000-33 885 000-33 280 753
Overføringer med krav til motytelse -48 747 707-41 452 000-21 397 000-50 472 423
Rammetilskudd -131 535 200-132 640 000-131 340 000-131 836 324
Andre statlige overføringer1-20 908 569-22 975 000-14 032 000-14 702 959
Andre overføringer1----144 000
Inntekts- og formuesskatt -154 331 155-149 880 000-149 880 000-146 691 587
Eiendomsskatt1-1 567 692-1 568 000-1 650 000-1 567 692
Andre direkte og indirekte skatter ----
Sum driftsinntekter -412 873 190-401 916 000-371 695 000-398 707 819
      
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2211 629 336214 317 000201 186 000207 642 571
Sosiale utgifter255 563 62955 606 00054 404 00054 079 531
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon640 968 65141 089 00040 071 00046 122 972
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon649 712 76851 597 00047 658 00044 348 576
Overføringer621 854 72820 887 00011 838 00027 682 713
Avskrivninger722 465 90721 295 0003 308 00020 137 146
Fordelte utgifter  -45 615-200 000--
Sum driftsutgifter  402 149 405404 591 000358 465 000400 013 509
Brutto driftsresultat -10 723 7852 675 000-13 230 0001 305 691
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8-9 462 752-8 962 000-8 670 000-9 441 982
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  ----
Mottatte avdrag på utlån -60 252-50 000-50 000-24 400
Sum eksterne finansinntekter -9 523 004-9 012 000-8 720 000-9 466 382
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger810 711 57310 227 0009 952 00011 098 387
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  ----
Avdrag på lån919 975 13019 975 00018 700 00025 126 823
Utlån 10 01570 00070 00056 961
Sum eksterne finansutgifter  30 696 71830 272 00028 722 00036 282 170
      
Resultat eksterne finanstransaksjoner  21 173 71521 260 00020 002 00026 815 788
      
Motpost avskrivninger7-22 465 907-22 275 000-2 395 000-20 137 146
Netto driftsresultat -12 015 9781 660 0004 377 0007 984 332
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt 2,9 %-0,4 %-1,2 %-2,0 %
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 10----14 097 501
Bruk av disposisjonsfond (ubundet10-8 657 417-7 908 000-3 383 000-8 663 051
Bruk av bundne driftsfond 10-4 926 725-2 338 000-1 244 000-1 356 096
Sum bruk av avsetninger  -13 584 142-10 246 000-4 627 000-24 116 648
      
Overført til investeringsregnskapet 10920 000920 000-15 008
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  ----
Avsatt til disposisjonsfond 108 347 5277 666 000214 00014 542 329
Avsatt til bundne driftsfond 101 595 909-36 0001 574 979
Sum avsetninger  10 863 4378 586 000250 00016 132 316
      
Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk (-)10-14 736 683---
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)