a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

10 Årsregnskap

Vedlegg:

Årsregnskap 2018 for Rennesøy kommune med noter (pdf)

10.1 Årsregnskap 2018

10.1.1 Hovedoversikt drift

 NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1-20 304 361-19 511 000-19 511 000-20 012 081
Andre salgs- og leieinntekter1-35 478 504-33 890 000-33 885 000-33 280 753
Overføringer med krav til motytelse -48 747 707-41 452 000-21 397 000-50 472 423
Rammetilskudd -131 535 200-132 640 000-131 340 000-131 836 324
Andre statlige overføringer1-20 908 569-22 975 000-14 032 000-14 702 959
Andre overføringer1----144 000
Inntekts- og formuesskatt -154 331 155-149 880 000-149 880 000-146 691 587
Eiendomsskatt1-1 567 692-1 568 000-1 650 000-1 567 692
Andre direkte og indirekte skatter ----
Sum driftsinntekter -412 873 190-401 916 000-371 695 000-398 707 819
      
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2211 629 336214 317 000201 186 000207 642 571
Sosiale utgifter255 563 62955 606 00054 404 00054 079 531
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon640 968 65141 089 00040 071 00046 122 972
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon649 712 76851 597 00047 658 00044 348 576
Overføringer621 854 72820 887 00011 838 00027 682 713
Avskrivninger722 465 90721 295 0003 308 00020 137 146
Fordelte utgifter  -45 615-200 000--
Sum driftsutgifter  402 149 405404 591 000358 465 000400 013 509
Brutto driftsresultat -10 723 7852 675 000-13 230 0001 305 691
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8-9 462 752-8 962 000-8 670 000-9 441 982
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  ----
Mottatte avdrag på utlån -60 252-50 000-50 000-24 400
Sum eksterne finansinntekter -9 523 004-9 012 000-8 720 000-9 466 382
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger810 711 57310 227 0009 952 00011 098 387
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  ----
Avdrag på lån919 975 13019 975 00018 700 00025 126 823
Utlån 10 01570 00070 00056 961
Sum eksterne finansutgifter  30 696 71830 272 00028 722 00036 282 170
      
Resultat eksterne finanstransaksjoner  21 173 71521 260 00020 002 00026 815 788
      
Motpost avskrivninger7-22 465 907-22 275 000-2 395 000-20 137 146
Netto driftsresultat -12 015 9781 660 0004 377 0007 984 332
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt 2,9 %-0,4 %-1,2 %-2,0 %
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 10----14 097 501
Bruk av disposisjonsfond (ubundet10-8 657 417-7 908 000-3 383 000-8 663 051
Bruk av bundne driftsfond 10-4 926 725-2 338 000-1 244 000-1 356 096
Sum bruk av avsetninger  -13 584 142-10 246 000-4 627 000-24 116 648
      
Overført til investeringsregnskapet 10920 000920 000-15 008
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk  ----
Avsatt til disposisjonsfond 108 347 5277 666 000214 00014 542 329
Avsatt til bundne driftsfond 101 595 909-36 0001 574 979
Sum avsetninger  10 863 4378 586 000250 00016 132 316
      
Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk (-)10-14 736 683---
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

 Regnskap 2018Rev. bud. 2018Opprinnelig bud. 2018Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue-154 331 155-149 880 000-149 880 000-146 691 587
Ordinært rammetilskudd-131 535 200-132 640 000-131 340 000-131 836 324
Skatt på eiendom-1 567 692-1 568 000-1 650 000-1 567 692
Andre direkte eller indirekte skatter----
Andre generelle statstilskudd-20 033 569-22 975 000-14 032 000-14 702 959
Sum frie disponible inntekter-307 467 616-307 063 000-296 902 000-294 798 562
Renteinntekter og utbytte-9 462 741-8 962 000-8 670 000-8 247 728
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.10 483 86310 227 0009 952 0009 836 798
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Avdrag på lån19 975 13019 975 00018 700 00025 126 823
Netto finansinntekter/utgifter20 996 25221 240 00019 982 00026 715 893
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbr.----
Til ubundne avsetninger8 347 5277 666 000214 00014 542 329
Til bundne avsetninger1 595 909-36 0001 574 979
Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk----14 097 501
Bruk av ubundne avsetninger-8 657 417-7 908 000-3 383 000-8 663 051
Bruk av bundne avsetninger-4 926 725-2 338 000-1 244 000-1 356 096
Netto avsetninger-3 640 706-2 580 000-4 377 000-7 999 340
     
Overført til investeringssregnskapet920 000920 000-15 008
     
Til fordeling drift-289 192 070-287 483 000-281 297 000-276 067 001
     
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)274 455 387287 483 000281 297 000276 067 001
     
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)-14 736 683---
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Avvik mellom skjemaene 1A og 1B for regnskapsår 2017 sett opp mot tidligere avlagt regnskap for 2017 skyldes endringer i fordeling av tall mellom skjemaene.

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

 Regnskap 2018Rev.bud. 2018Opprinnelig bud. 2018Regnskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)-274 455 387-287 483 000-281 297 000-276 067 001
Fellestjenester27 552 73030 826 37029 343 00028 585 492
Oppvekst og læring134 281 042129 734 800116 220 000127 608 698
Helse og velferd91 411 76897 169 72093 812 00091 342 782
Kultur og samfunn12 233 99316 147 30011 191 00011 744 070
Tekniske tjenester26 523 34228 366 81024 120 00030 167 888
Finans-17 547 487-14 762 0006 611 000-13 381 929
Fordelt til drift274 455 387287 483 000281 297 000276 067 001
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+)----
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Hovedoversikt investering

 NoteRegnskap 2018Rev. bud. 2018Vedtatt bud. 2018Regnskap 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom30000
Andre salgsinntekter -15 605000
Overføringer med krav til motytelse 1 114 203011 925 000-393 802
Kompensasjon for merverdiavgift 7 239 1445 210 5005 210 500-5 646 658
Statlige overføringer30000
Andre overføringer 167 000000
Renteinntekter og utbytte 0000
Sum inntekter 8 504 7415 210 50017 135 500-6 040 460
Lønnsutgifter21 154 29100667 905
Sosiale utgifter2340 55600197 052
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 31 362 24648 325 500100 821 50039 965 774
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon31 899 015000
Overføringer 7 238 789005 646 658
Renteutgifter og omkostninger 0000
Fordelte utgifter 0000
Sum utgifter 41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Avdrag på lån37 606 081003 914 023
Utlån 12 815 0000010 269 000
Kjøp av aksjer og andeler 843 76400769 083
Dekning av tidligere års udekket100000
Avsatt til ubundne investeringsfond 0001 150 000
Avsatt til bundne investeringsfond 0000
Sum finansieringstransaksjoner 21 264 8450016 102 106
Finansieringsbehov 54 755 00043 115 00083 686 00056 539 036
Bruk av lån 36 585 09435 045 00076 536 000-50 691 005
Salg av aksjer og andeler3102 720000
Mottatte avdrag på utlån38 756 08100-5 064 023
Overført fra driftsbudsjettet10920 000920 0000-15 008
Bruk av tidligere års udisponert100000
Bruk av disposisjonsfond10250 000250 000250 0000
Bruk av bundne driftsfond 0000
Bruk av ubundne investeringsfond106 900 0006 900 0006 900 000-769 000
Bruk av bundne investeringsfond101 241 104000
Sum finansiering 54 755 00043 115 00083 686 000-56 539 036
Udekket (+)/udisponert (-) 0000
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

 Regnskap 2018Rev. bud. 2018Vedtatt bud. 2018Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Utlån og forskutteringer12 815 0000010 269 000
Kjøp av aksjer og andeler843 76400769 083
Avdrag på lån7 606 081003 914 023
Dekning av tidligere års udekket0000
Avsetninger0001 150 000
Årets finansieringsbehov63 259 74148 325 500100 821 50062 579 496
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler36 585 09435 045 00076 536 00050 691 005
Inntekter fra salg av anleggsmidler102 720000
Tilskudd til investeringer167 000000
Kompensasjon for merverdiavgift7 239 1445 210 5005 210 5005 646 658
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner9 870 283011 925 0005 457 824
Andre inntekter-15 605000
Sum ekstern finansiering53 948 63740 255 50093 671 50061 795 488
Overført fra driftsregnskapet920 000920 000015 008
Bruk av tidligere års udisponert0000
Bruk av avsetninger8 391 1047 150 0007 150 000769 000
Sum finansiering63 259 74148 325 500100 821 50062 579 496
Udekket/udisponert0000
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

 Regnskap 2018Rev. bud. 2018Vedtatt bud. 2018Regnskap 2017
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Fellestjenester-875 0001 281 250531 679
Oppvekst og læring311 500312 500312 5001 240 009
Helse og velferd848 332780 000780 000283 838
Kultur og samfunn3 709 2776 312 50047 332 25027 600 351
Tekniske tjenester37 125 78740 045 50051 115 50016 821 512
Sum fordelt41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.7 Hovedoversikt balanse

 Noter20172016
EIENDELER   
Anleggsmidler   
Faste Eiendommer 7630 777620 294
Utstyr, maskiner, transportmidler719 1899 619
Langsiktige utlån1179 74275 734
Aksjer og andeler1219 41918 655
Pensjonsmidler5346 393310 971
Sum anleggsmidler 1 095 5211 035 274
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer1343 44752 384
Premieavvik59 0038 246
Kasse, postgiro, bankinnskudd14107 69293 913
Sum omløpsmidler 160 141154 542
SUM EIENDELER 1 255 6621 189 816
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital   
Disposisjonsfond1027 18627 745
Bundne driftsfond104 4389 215
Ubundne investeringsfond106147 514
Bundne investeringsfond101 8091 603
Regnskapsmessig mindreforbruk1014 7370
Kapitalkonto20204 065175 627
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
Sum egenkapital 252 387221 244
Gjeld   
Langsiktig gjeld   
Pensjonsforpliktelser5409 129386 324
Langsiktig gjeld9518 616498 078
Sum langsiktig gjeld 927 745884 401
Korsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld 75 52984 170
Sum kortsiktig gjeld 75 52984 170
Sum gjeld 1 003 274968 571
SUM EGENKAP. OG GJELD 1 255 6611 189 816
    
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler 33 12621 591
Andre memoriakonti 5 4856 897
SUM MEMORIAKONTI 38 61128 488
MOTPOST MEMORIAKONTI -38 611-28 488
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)