a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Nye Stavanger

I 2018 har arbeidet med å etablere nye Stavanger vært toneangivende og ressurskrevende for Rennesøy kommune. Arbeidet er viktig for å få en smidig overgang til ny organisasjon og flere tjenester er allerede harmonisert med Stavanger kommune.

Les mer

Stabilt befolkningstall

Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 2 innbyggere til 4 847 i 2018. Fødselsoverskuddet var positivt med 28 nye innbyggere, mens kommunen hadde nettoutflytting av 30 innbyggere.

Les mer

Bedre resultat enn ventet

Det budsjetterte netto driftsresultatet var på -1,2 %. Bedre skatteutvikling enn antatt og tildeling av havbruksmidler førte imidlertid til at en forventning om et negativt netto driftsresultat snudde til et positivt driftsresultat på 2,9 % ved årsslutt.

Les mer

1 Innledning

Rennesøy kommune har i 2018 vært preget av optimismen i regionen med økt sysselsetting og fallende arbeidsledighet. Arbeidet med dimensjonering, omstilling og god økonomistyring av kommunens tjenester har vært videreført. Kommunen har videreført arbeidet med å tilpasse seg til en ny økonomisk hverdag med andre vekstforutsetninger enn tidligere.

Befolkningstallet i kommunen ble redusert med to innbyggere til 4 847 i 2018. Fødselsoverskuddet var positivt med 28 nye innbyggere, mens kommunen hadde nettoutflytting av 30 innbyggere. Dette bekrefter situasjonen i kommunen de siste årene med stagnert befolkningsvekst og kommunens utfordring blir å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens befolkning.

Bedre økonomisk resultat enn forventet
Inngangen til 2018 innebar strammere økonomiske rammer grunnet lavere befolkningsvekst, lav skatteinngang i 2017 og omstilling vedtatt i økonomiplan 2018. Det budsjetterte netto driftsresultatet var på -1,2 %. Bedre skatteutvikling og tildeling av havbruksmidler førte imidlertid til at det negative driftsresultat ble snudd til et positivt driftsresultat på 2,9 % ved årsslutt.

Tjenesteområdene hadde kr 7,4 mill. (2,5 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 290,2 mill. i 2018. Tjenesteområdene har vist god budsjettdisiplin og hatt en god økonomistyring gjennom året. De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk med unntak av tjenesteområdet Oppvekst og læring.

Brutto investeringsutgifter ekskludert finanstransaksjoner ble kr 42 mill. i 2018 og det er investert i skole, barnehager, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, VAR samt ny teknologi.

Driftsregnskapet viser et mindre forbruk på kr 14,7 mill., mens investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen når alle poster er gjort opp.

Prosjektsatsning og folkehelse
Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført i 2018. Satsningen på bl.a. kommunalt rus- og pårørendearbeid er videreført i 2018. Medarbeidere har vært engasjert i ulike kompetansehevingstiltak samt strategiutforming av nye Stavanger.

Handlingsplan for Folkehelse – oversiktsbilde 2018 ble vedtatt i kommunestyret 3. mai. Spesifikke områder som har blitt viet ekstra oppmerksomhet, er integreringstiltak rettet mot fremmedspråklige, ernæringsfokus for barn i barnehage og SFO, aktivitet i eldreliv, samt å skape møteplass for befolkningen på Rennesøydagen. Utover dette ble det også rettet oppmerksomhet på alkoholvaner og holdninger til alkoholbruk blant voksne gjennom en kampanje.

Språkstimulering og nasjonale prøver
Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Ny teknologi og kommuneplan
Flere ENØK-satsninger ble gjennomført i 2018, bl.a. ved Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter, Rennesøy skule samt Bru og Østhusvik barnehager. Det er forventet at energiforbruket samlet reduseres med 30 % i kommunen.

Kommuneplanarbeidet har hatt stor plass gjennom hele året med, med utarbeidelse av samfunns- og arealdel.

Nye Stavanger 2020
I 2018 har arbeidet med å etablere nye Stavanger vært toneangivende og ressurskrevende for Rennesøy kommune. Arbeidet er viktig for å få en smidig overgang til ny organisasjon og flere tjenester er allerede harmonisert med Stavanger kommune. Arbeidet fortsetter i 2019 og kommer i tillegg til ordinær drift av Rennesøy kommune.

Årsrapporten er et produkt som blir til gjennom bidrag fra alle tjenesteområder, enheter og avdelinger. Rådmannen takker for god innsats og et stort engasjement i 2018.

Rennesøy 29. mars 2019

Birger S. Clementsen
rådmann